POZ:\L\;\TSJ';:,\ G\\'.\HDL\ :\AHODOWA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

(J zatwierdzeniu tej instytucji swemi dekretami. Pierwszy z nich pod datą 21 kwietnia ltiO'i 1'. L3) odnosi sil,) jedynie du g'\\'al'llji miasta \Varszawy. drugi z 2 czen\'Ca 107 1'. H), wydany w dwa miesiące po poprzednim, a w osiem po powołaniu do żyda gwardji przez Dąbrowskiego, rozszerzał pierwszy dekret na ca ły kraj. Wedle tych dekretów gwardja narodowa winna być sformowaną w każdym mieście i składać się z właśdcieli nieruchomości, kuprów, rzemieślników, oraz tych czeladników, którzy byli synami posesjantów. Oficerowie h)'li wybierani z grona obywateli-gwardzistów i mianowani na podstawie przedstawienia prefekta przez ministra wojny. Tak oficerowie, jako też g'wardziśd służyli bezpłatnie i zohowiązani lIyli pełnić funkcje wojskowo-policyjne w swojem mipśde i wokół Idcgo w promieniu 2 mil. Można 1I)'ło używać gwanlzistów i na dalszc ekspedycje, wówczas jednakże pohierali oni żołd i żywność jako wojsko Iinjowe. .Tasnem hyło, że ani oficerowie, ani żołnierze-gwanlziści nie znali należycie służh-, 'V t)'m celu, aIJ) ich odpowiednio wyćwirzyc, ustanawiano płatnych oficerów-instruktorów, Pł'ZYdzielonych 7. wojska regularncgo, albo też używano do teg.o dymisjonowanych ofirerów, luh starszych podoficerów. Ohserwując fonnarję gwardji narodowej w Poznaniu ohurzał się na pallująre tam stosUłlki pruski urzędnik Goetze 1,,). Opisująr obchód 3 maja 1807 1', podaje Oli, iż w tym dniu "mieszrzanin polski stroił się w mundur narodowy i gotował się do strzelania na wiwat, picia i wyzwisk". Nie mógł również tego wieść Ul'zl,)dnik pruskiego regime'u, iż "piekarz i piwowar nie rhciał już hyć piekarzem, ani piwowarem, ale panem kapitanem". Podobnie W) dawało się Goetze'mu nieprz)'stojne strojenie dzieci 3-4-letnirh w mundur gwardzistów. O wartości gwardji bardzo ujemnie wyraża się Goetze 16), Jako przyklad 13) Mat81'ja,ly do dziejów Komisji Hządzącej, wydał M, Hostworowski, Kraków 1918, str. 614 i nast. 14) Tamże. 70G i nast.

15) Ein posencl' Tagebuch aus lII'I' Fnln,lQSenzeit. im Auftt'uge der Familic von Goetze heraus,gegeben von Hodgel"O p] umers. Historische Zeitschrift fUl' die Pl'ovinz Posen, Poznań, str, ;!q2-24:, 16) Tamże, str. 283,

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry