GAZETA

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1833.02.25 Nr47

Czas czytania: ok. 10 min.

IIIUlea&am

Wielkiego i mllIMcjJ 13 X i e s t w a W5P*»? J\4S POZNANSKIEGO

.11 I III IUI II

Nakładem Drukarni Nadwornej IF. Dektra i Spółki. - Redaktor: A. WannowtkL

J\y A7. _ W Poniedziałek dnia 25. Luteaa 183$.

Wiadolllości krajowe.

Z Berfina, dnia 22. Litego.

N. F «n raczył Kapitanowi i A-d j uf a uf a» l J.

K. Vi. Xiqria F'ryderyka Wirienberskngo, Hr.

L i p p e B i t s t e r t e l d, dał order S J nna, J O. panujący X ążę lirunświcki udał się stąd z powrotem do Brunświku. Prz yb y ł tur JO. Generał- Major i komenderujący 54 brygadą jazdy, Xiążę Jer z y H e ste n - K a ss e I, z Frankfurtu n/O. W y j e c h a ł: Xiążę L u d w i k S c h ó n a i c h - C a r o I a t h, do Carolaih.

MAVAWVttViW.

Wiadolllości zagraniczne,

J ? « l g i a.

Z Bruxelli, dnia 14. Lutego.

Najnowsze xviadomoscS z Flisyngi względem ieąlugi na Skaldzie, sprawiły tu bardzo bolesne wrażenie na umysłach publiczności. Niefylko środki same przez się, króry< h rząd holenderski używa, lecz też wynikające stąd przekonanie, żeśmy dalecy jeszcze od załatwienia ostatecznego spraw naszych r niepokoją mieszkańców stolicy w najwyższym stopniu. Zbywa wprawdzie jeszcze na urzędowych W Ul; mierze oświadczeniach rządu niderlandz

kiego; wszystkie doiiicsienia dotychczas oades/ly ? Flisyngi i w Hadze równie, jak w Amsu ułamie nit wiedziano doiąd, jak się zdaje,nic z pewi.ością o postanowieniach Króla Wiłh-.lma: ale-dzienniki nawet Minisferyalne nie'j.ouątpitwają o prawdzie udzieleń, czynionych d. 12. In. b, w Izbie przez Pana Osy. Oświadczył zaś Pan Osy <<inia- tego zgromadzony in> członkom, iż Lsty z Flis- figi mu donoszą, że w skutek rozkazu Królewskiego okręty na t> al» d 'je nietyiko przez duanow, lecz leż przez marynarkę r:o;aj* być pi zezie ranę,. ani w ogólności niebędą mfigfj pł\ nąć na Skaldzu- bez. konwoju aż do zamku Lilio; a co najgorsza , okręty mąją> lak długo c/tkać, dopóki się ich niezbierze liczba piwna. - Mn.biruw oświadczenie to mocno przna/iio, i musi li oni ścierpjeć przycinki i szyderstwa oppozycyi względem niezręczności ich agentów i szpfgów. Czy wiadomości te z Flnyngi dyplomatów londyńskich mwnie przerażą, jak naszych, - dowiedzieć się o :em, byłoby ważną i ciekawą rzeczą w względzie na wyjaśnienie spraw naszych. Doniesienia z Londynu wkrótce nam pewności w tej mierze udzielą. - Rząd belgijski gwałtownych środków na żaden sposób nieuźyje przeciw postanowieniom Hoiandyi, po* nie waż w takim razie naj mniej by przez gwałtowny opór wskórał. Chce o n, jak się zdaje,wezwać gabinet angielski ifiancużki, aby w 04 ienderski do cofnięcia tych urządzeń; a gdyby to usiłowania zostały bc-zowocnemi, blokowały Mastrycht, poczem bAśmy naturalnie, przebywszy dwuletnią kolej biedy i utrapienia, na dawnym stanęli pu.-nfc.cae, bogaci w zasmucające, doświadcztnia, ale ubodzy ra do nadziei pięknych, któreśmy bezrozumnie w szalonej najzej rewolucyi pokładali. - "L< s atTaires du royaume de la Btlgique sunt lntt-rminabie" te słowa podobno znamienity dyplomat wymówił z przyciskiem na ostatni wyraz, i o ile więcej ię drama nasze rozwija, tern bardziej wyrok t«Sll się sprawdza i potwierdza.

F 2 a n c y a.

Z P a ry ż a, dnia 13. Lutego.

Ottotidienne oplewi, że w sobotę zeszłą rząd odti raf depesz« od Xiecia Ta4iejranda, które głęhokie, ale nieprzyjemne sprawiły wrażenie i w skutek których Hr. Flabaulc i inny jeszcze powiernik Króla natychmiast się udali do Londynu. Stan zdrowia Marszałka Soult polepsza się euil/ .ień; spodziewać się należy, że za kilka dni będzie mógł wychudzić. Z dnia 14. Lutego.

Wczoraj, jako w dzień doroczoy zamordowania Xiecia Herry, krzątały się od samego porvnku tłumy policyantów po ulicach, końcem uważania na postępowanieLegityrnistow. Kilka osób przyaresztowano.

P, Barrault, St. Symonista, wydał w-Lugdunie odezwę, w którpj oświadcz?, ii odtąd nietrzeha wię ej honoru kobiet bronić w pojedynkach, gdyż nadszedł dzień oswobodzenia icłi od jarzma niewoli mężczyzn; niepowinien więc nadal nikt krwi swojej dla nich przelewać. T e m p II dzisiejsza następujące zawiera polityczno rozumowanie: "Pokój uzbrojony długo trwać niemoze i nieuda się dyplomacyi, wstrzymać nazawsźe bieg wypadków. Stosownie do twierdzeń usypiaczów polityczpych wszystko już skończono. Rzeczywistość jednakowo z temi zaręczeniami optymistów mało co się zgadza. Armia północna jeszcze na stopie zgromadzenia, równie jak korpus Mozy; Prusay mogą odwodowe siły swoje w ciągu jednego tygodnia zwołać. W portach naszych nad morzem Atlant yckiem i Śródiiemnem uzbrajają okręty wojenne, a brygada nasza obserwacyjna w Morel pobyt swój tamie przedłuża; Anglia podobnie siły morskie zwiększa, aby na Wschodzie korzystać 2 wydarzyć się mogących wypadków« Gorzej jeszcze stoją rzecsy, jeśli «wagę, nasze zwróci« chcemy 0« «prawy belgijskie, Sliszellśmy narzekania Lorda (Irty ni Hnlandyą. Lord Pahnerston i Xiąźę Talltjrand trwonią swój czas na wymianach przełożeń, dyplomacya wysila się w wynajdowaniu bezowocnych środków zaradzczych i usiłuje te sprawy ile możności przewlec. Wyprawa przeciw Antwerpii nieuchy lila żadnej trudności; Hohudya ciągle panem SkaIdy, zamyka ją francuskim, anijitIskirn i belgijskim okrętom, a statki innych mocarstw ciężkim obarcza cłem.. Przekładają Króiowi Wilhelmowi warunki trktatu, on na odwet inne proponuje. Możemyżli mu to zabronić? Maccyż wysłać flotę przeciw Flisyndze s jakeśmy wyprawili armią przeciw Antwerpii? Bt Lgijczykowie zostaną spokojni. Jeśli zaś Francya pogróżki dyplomatów swoich do skutku przyprowadzi, cóż potera się etanie z o» wyin uzbrojonym pokojem? A tak więc co chwila nieprzewidziana może wybuchnąć katastrofa, która nas gwałtownie przebudzi z letargu, w którym zwolna duch polityczny się pogrąża. Niech więc nieusilują łudzić nas fałszywemi obietnicami; wszystkie trudności, których uchylenia dyplomacya za pomocą dział i protokułów doświadczała, jeszcze za« »ieazone i im więcć] traktują, tym bardziej się wszystko wikła. Przewłoka ta działa na duch powszechny, nakształt środków rozwalniających. Czy one życie materyalne narodu utrzymają, tego niewierny, ale tyle z pe« wnością twierdzimy, że sprężystość moralna takim sposobem ostateczny cios ponosi. Po» pęd, nadany przez rewolucyą Lipcową, usiał; samolubitwo jedynym pochopem działauia; wszystkie partye mają swoich renegatów, po* nieważ nigdzie niema stałego przekonania. Izba prawie sama się rozwięzuje i marnieje; stronnictwa, równie jak osoby pojedyncze, tracą swój wpływ i swoje znaczenie, a stą4 też owa suchość obrad. Oppozycya podupidla, a większa część jej członków chętnieby do przeciwnego zbiegła obozu, gdyby się odważyła wypowiedzieć pośród posiedzeń przyjaźń swoje tym, wespół z którymi wyprą« wę parlamentową rozpoczęła. Tenże sam nierząd objawia się w prassie peryodycznej i w kraju. Stronnicy prawności d»ieją się na różne partye, które się między sobą nienawidzą; stronników Ministeryum wcale niema, są tylko przyjaciele tego lub owego Mb nistra; co się tyczy doktrynerów, to każdy tym na własny sposób; partya republikański podobnie ma kilka chorągwi; jest ona albo francuską, albo wojskową; nareszcie wepe» minamy o radykalnych Monarchistach wszelkich atopni, środkujących między wezysikieou odcieniowaniami, " Z O P o rt o, dnia 2. Lutego.

(Wjjątek z listu prywatnego oficera polskiego.) Zaczynają tu już źle sądzić o Marszalku . Solignac, bądź z zazdrości Portugalczyków, bądź z innej jakiej przyczyny; wszakże ja sam tez więcej sobie po nim obiecywałem, przynajmniej lepszej organizacyi wojska; dotychczas albowiem mało co się przyłożył do wydosko.nakniaonej. DII. 14 korne udani hateryi Miguc-listów przeszedł na nasze stronę, prz» płynąwf1zy nag« przez rzekę Duero. Wkrótce przed tern zapytała się gojeszcze pikieta, czegoby szukał nad brzegiem, poczem on odpowiedział: "Zobaczę, czy tu się nowe baterye założyć niedadzą. " Jest on rodem Anglik. Czego się tu obcy spodziewać powinni, możesz P. z następującego dorozumieć się przykładu. Biednego oficera fiancuzkiego, który dn. 29.

Grudo, został w nogę ciężko raniony., zostawiono bez pieniędzy, bez najmniejszego opatrzenia w mieszkaniu jego, g'lzie mu gospodarz nawet ani szklanki wody czystej dać nifchciał. Kameradzi jego wstawili się za nim u Majora, który, będąc Portugalczykiem, odpowiedział, ie go to bynajmniej nieobchodzi, poczem nareszcie oficer znakomity francuzki do Cesarza się wprost udał i od tego too fr. w podarunku dla chorego otrzymał. - Jaki porządek w lazarecie, wystawić sobie Pan możesz, słysząc, ie jeden posługacz 70 chorych opatruje. A ngli a.

Z Londynu, dnia 9. Lutego.

Gazety dzisiejsze donoszą z Irlandyi: »Wiadomości z Hrabstwa Tipperary brzmią w spo» .ob nader zasmucający; popełniono tam okropne zabójstwo w bliekości miasteczka Rockwell, o 4 mile od Clonmel, Gromada uzbrojona Rokitów wkroczywszy do mieszkania staruszka, kazała, aby im wydal a morgi pola, aa użycie których przed 9 miesiącami zapłacił byl 10 funt. Slaby, zgrzybiały starzec, przedstawiał im niesprawiedliwość takowego roszczenia; ponieważ jednak tamci przy iwojem obstawali, przystał nareszcie na ich żądani« i wyrzekł się tej malej arendy pod tym wszelako warunkiem, aby mu wrócono zapłacone przez się 10 funt. Ale warunków tych hultaje przyjąć niechcieli i jeden 2 pomiędiy · ich najzuchwalszy i najokrułniejszy, godząc strzelbą awoją na starca na miejscu go trupem położył. Nazajutrz rozpc częto śledztwo, BDKY któretn płatny urrędnik Magistratu, Pan aTitsgtrałd, był przytomny; nic jednak niewybadano, coby do odkrycia zabójcy i jego współoprawców mogło się przyczynić. Policya w Klonrocher przeciągając wedle iwyczsju miasto, napotkała na gromadę, Białonogich, wracających z rabowania bron» w okólny. Chociaż noc była Itird?» ritmni, di strzegła jednak policya, dokąd' się udawali i dogoniła it li nareszcie między wioskami Enniecortbay i Ross. Zawoławszy na Białonogiih wezwała 11 li do poddania się; gdy to nu e', oiko wału, dała ognia, poczem zbrodnia, rze natychmiast się rozbiegli, zostawiwszy jednego trupa na placu; /t ślaiiow krwi wnioskować wypada, że kilku innych jeszcze ciężko raniono. Dla witlkiej ciemności nocnej policya ani jednego nieruogła przytrzymać. Zabitego znaleziono nad brzegiem rzeki, gdzie hył upadł na ułasną swoje fuzyą, która pod trupem leżała. W kieszeniach jtgo znaleziono wielką ilość prochu, zawiązaną w chustce, oraz porcyą świeżo stopionego i pokruszonego ołowiu. Teu nit szczęśliwy, któremu imier Tomasz Gregory, w przeszłym tygodniu ożenił się i żył z swoją matką i młodą żoną na 3 morgach ziemi, tuż w bliskości rniejaca, w ktoreiu życie utracił. Odbytu nad nim badanie śmierci, a sprzysięgli, prawie bez wyjątku arendarze katoliccy, po dokłs« dnem poszukiwaniu jednozgodnie następujący wydali wyrok: "Zmarły utracił życie w skutek ran broni ręcznej, zadanych mu przet policya, obowiązki powołania swego pełnią, cą, w nocy d. i6. abo zrana d, 27. Styczni«, ponieważ zmarły w lej chwili nieprawnie byt uzbrojony i podług wszelkiego do prawdy podobieństwa, do kary godnych uczynków się gotował," - W Hrabstwie Wtxford, należącem do najspokojniejszych dystryktów, tworzą się dobrowolne stowarzyszenia ku zapobieżeniu gwałtom i rozbojom. Porucznik Hrabstwa, P. Shapland Carew, z niezmordowaną gorliwością stara się przywrócić pokój publiczny, co mu się też poniekąd udaje. U słyszawszy onegdaj, ie Białonogi walne chcieli odprawić zgromadzenie w bliskości Casilebaru, wyprawił na miejsce podejrzane liczny oddział wojska i polieyantów, l udał aię sam w towarzystwie kilku członków Magistratury tamże, gdy tymczasem innych żołnierzy w innym kierunku porozstawiał. Chociaż całą noc, ciemną bardzo i wilgotną, na poszukiwaniach przepędził, niespotkał je cjoak nikogo i nieznalazł w domach żadnej broni, - Ostatnie wiadomości z Wtxford są bardzo zaspakajające i tuszyć sobie można, że tam wkrótce ani śladu Białonogich niebędzie, ponieważ się szlachta, Magistratura i dzierżą« wcy połączyli, końcem wytępienia tych okrn« tnikdw. Tegoż samego rezultatu dostąpiono« by po innych Hrabstwach, gdyby tam tychże samych używano środków. Wszakże jest lei Wexford, co aię tyCZY stosunków między W la.

Stosunkach, niż większa (5I;<c innych Hrabstw.« Z dfiia 15. Lul.ego.

W piątek zesj.ły przyare sjtowano tu pizy kościele ś. Marcina osobę, imieniem Fiiip Lonergan, od kilku lat znajomą pod nazwiskiem Michał Lorngon. Przyczyną aresztowania b y ł o, ze człowiek ten pokiikakroć hsiy z p 0gróżkami pisywał do N. Fana i do tego stopnia posunął zapamiętałość swoje, ii się trzeba by-Jo obawiać, ie (itsperat len grnźln swoje?a · wydarzoną sposobnością uskuteczni. Słuiył on jako sieivant przez kitka lat wIndyach, gdzie z powodu rozsiewanie buntowniczych odezw przez sąd wojskowy z służby złoioriy i bez petisyi oddalony został; mimo to dano mu jednak później choć zmniejszoną pensyą. Powróciwszy do Anglii otworzył szkółkę w Manchester. W osiamich czasach pisywał on bezustannie w wyrazach bardzo nieprzyzwoitych tfo Króla, do Lordów M e l b ourne, Hrougharn i innych Ministrów; treścią tyci) pism były czcze narzekania na doznane krzywdy. W sobotę wysłuchano winowajcę w Ministeryjm, »praw wewnętrznych w obecności Lorda Melb o u r n e i S i f» F. R o e ? z d a wał o s i ę , i e b y ł z upełnie przy rozumie, kiedy na pytania sobie podawane dokładnie i jasno odpowiadał i ani najmniejszego znaku pomieszania umysłowego niepokazywał .

Krążyła tu w tych dniach na giełdzie pogłoska, której powszechnie wiarę dawano, ie rząd francuzki, jako środek przedu stępny i krok zbliiający ilu zniesienia embargo nałożonego na okręty holenderskie, rozkazał, aby tepod tym. warunkiem wypuszczono na wolność" kiedy za wartość zabranych towarów dana będzie por ę k a , i i e n a wet c h c e z e z woli Ć » a b y t e ok r ę t Y ładunki przyjmowały na pokład swnj do innych miejsc; Poseł francuzki w Londynie miałotrzymać zlecenie upraszania rządu angielskiego, .by te zaśw adczenia respektowa! i okrętów one maj ących ni A zabierał» Na posiedzeniu Izby niższej dn 12. wniósł Kanclerz Izby skarbowej bu dotyczący-się reformy kościoła w frlandyi z> dołączeniem ob« tijirnej w tym p rz e dmio cie ro zp ra wy, (której esnowę r>dak<\a B przyszłym Num, umieści.)

OBWIESZCZENIE.. Ponfewai w dniu 1. Kwietnia r hl zwyczaj.

Ba zamiana w kwaterunku tutejszej załogi na· tąpi, tedy wzywają się właściciele domów, którzy mając chęć wynająć przypadający nanich inkwaternnek, a?eby najdalej do dnia 8. Marca r. b. donieśli Urzędowi Serwisowo - lnkwau-rniczemti, u kogo lub gdzie żołnierzy po11*11 scic i - myślą. * W bściciHe którzy inkwaterunek swój w wy.

rraprne jui nują, ze< hi ą donieść, czy iołnierze w doiycliczasouetii imejscu pozostatią, lub gdzie uidjiej przenie ś o n e m bę<łą, ai e by przy rozpisywaniu biletów kwaterniczych, wiadomość w tyrn względzte przyzwoita powzięta by c m o g ł a .

Złe skutki z uchybienia nm mniejszemu wezwaniu, pisać będzie winien. Poznań, dnia ig. Lutego M a g i 5I

w zadosyć uczyniękaiden sobie przy.

1833, t r 3 r.

UriWilisACAEiMb.

Łąka mit jska, dotąd przez Maystra Kominiarskiego Dominik wraz z pastwiskiem dzierżawiona, od 1. Maja r. b. w dalszą trzyletnia dzierżawę w drodze publicznej licytacyi najwięcej dająeeinił wypuszczoną być ma. Tym celem wyznaczony został termin licytacyi na f dzień 28 Lutego r. b.. o godzinie lotej pized południem. Wzywają się chęć dzierżawienia mający 2 tym wnioskiem, iekaidy, do licytowania przypuszczonym być chcący, 50,Tabiów kaucyi złożyć winien. Inne dzierżawA warunki w naszej Rfgistraturze przejrzane być mogą. Poznań, dnia ao. St\cznia ) 33.

M a g i s- t r a r.

Robiąc teraz tylko zamówione suknie damskie w dom u, uczę oraz więc krawieczczyzny młode panienki, crK,ce się w nIej doskonalić. Mieszkam w rynku Nr. 87.

R e n a t a II a u ff

V\ y c t A Z beiimbkieyo K T b II papierów m 1 pieniędzy.

Dkia 2t. Lutego iS33.

Papiera- Gotowimi zną

Obligi długu państw» Ofcligi bankowe iż do włącznie lit. H. . . . . . . Zachodiiio- Priiskie listy zastawne Listy zastawne W*. Xieatwa Poznariskiego.

Wschodmo-i'rusfeie I fezjjskie . . . .. {po po m 93, 99J * 98!

AAAAA IIIii AA!A III A

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1833.02.25 Nr47 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry