GAZETA

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1833.03.05 Nr54

Czas czytania: ok. 9 min.

Wielkiego

Xiestwa

POZNANS

KI E

G O.

--e--Hł--j-,

Nakładem Drukarni Nadwornej W. Dektra i Spółki. - Redaktor: A. Wannowski.

JSżbb- We Wtorek dnia 5. Marca 1833.

Wiadolllości krajowe.

Z B e r l i n a, dnia q M arc a.

N. Pan raczył Radzcy przy Sadzie Appellacyjnym w Poznaniu, Ryli, nadać tyiul Tajnego Radzcy sprawiedliwości.

Wyjechać stąd: JW. Króleweko-Duński rzeczywisty Tajny Radzca i Nadłowczy d wo ru, H r, H a r d e n b e r g - R e wen l i o w , do Kopenhagi. Z dnia 3. Marca.

P r « y b y ł t u : J O. Xiążę, H e n ryk L X .

Reuss-Schie itz-K ostrit z, z Neuniark.

< vwijwvijvwij%w}>

Wiadolllości zagraniczne.

**.

-).'

Królestwo Polskie.

Z Warszawy, dnia 26. Lutego.

Trzynaste sprawozdanie Z czynności Dyrekcyi Głównej TowarzYstwa Kred\! owego Ziemskiego, od dn. 20. Lipca 1832. r. do dn. 20. Stycznia 183 3 . r.

(Dalszy ciAg.) Dotychczas w przyznawaniu podatkowych pożyczek to było praktykowanym, że przyznania miały miejsce na zasadzie ogłoszeń w myśl A«, %,. dodatkowej instrukcji, przy pierwo

tnym udziale pożyczki dopełnionych. Ostatnie wypadki woj enne, i wynikłe z nich zni> szczenią licznych własności gruntowych, radziły zachować szczególniejszą, w tej mierze 0stroźność; jeżeli bowiem przeciw zażądanej i ogłoszonej przed rewolucyą pożyczce, a całkowicie tLeprzyznanćj, nikt ze stowarzyszonych, z tytułu solidarności niezaniósł ostrzeżenia to, niedowodzi, iżby po zniszczeniach w czasie wojny doznanych, nierniał się znaleźć zasadny" powód reklaraacyi. Dla tegoDyrekcya główna w przypadkach, gdzieby chodziło o przyznanie dodatkowych pożyczek przed wojną ogłoszonych, zarządziła powtórne nowe ogłaszanie takowych, wyjąwszy okoliczności, gdzieby ta ostrożność bądź dla świeżo odbytej delegacyi na gruncie, bądź dla innych dowodów, obecny dochód z dóbr wiarogodnie okazujących''', zbyteczną była.

Stan Listów Zastawnych w obiegu, . 221. Instrukcji. Ustęp C'.

Według poprzedniego sprawozdania z dnia 20. Lipca r. z. pozostało w obiegu Listów Z astawnych . . zł. 158,464 000 W uplynionem półroczu wydano: a) na pożyczki nowo-żądane zł. 10,808.600 b) na zamianę. 19,300Ogół wierzytelności Towarzystwa wynosi « o 0- r e e zł. 169,291,900 ubyło; i9>300 3i,ioo

169,291,900

Trłnsp.

Lecz ie w tymże czasie a) przez zamianę zł. b) przez wystąpieniec) przez losowanie wdn. i. Paździer nika r. z. o d byie - 3,433,600 Łącznie ... zł.

Z dniem przeto 20. Stycznia r. b.

pozostało w obiegu . . . . zł. 165,807,900 a nadto, rewers na resztę z Listu Zastawnego lit. C. N ro. 117,547 przy oetatniem losowaniu na końcu z koła wyciągniętego zł. 2 A gr. 28, które z funduszów raty następnej, stosownie do Art. 119. Prawa sejmowego, wraz z procentem najpierwej zaspokojone zostaną. Summa powyżej wymieniona pozostająca w obiegu zł. 165,807,900, składa się z następujących rodzajów Listów Zastawnych:

3,184,000

B i a l e: 1,712 na zł.

)J; 1,537 47.803 18,849 54.333 Łącznie sztuk 134,234 na zł, l ó ł t e : 42 na zł.

3S3 2,409 922 - - "" 819 Łącznie sztuk 4,575 na zł, W ogóle zatem z dniem pozostało w obiegu Lisiów 138,809 na zł. 165,807,900.

(DalszY ciąg

A.

B.

c. D.

E.

sztuk

34,240,000 57,685,000 47,803,000 9>424>500 10.866.600 160,019,100

A. sztuk B.

C.

D.

B"

840,000 i,gi5,000 2,409,000 461,000 163.800 5,788,800_ 20. Stycznia b. r.

Zastawnych sztuknastąpi,)

B e 19 i a.

Z B r u x e II i , dnia 23. Lutego.

Xiążę Orleański juz w przyszłą Sobotę albo Niedzielę wróci do Paryża.

Wczoraj odebrał PanChantrain, jeden z najsławniejszych akuszerów naszych, rozkaz udanja się na zamek do Królowej J mci,

Z dnia 24. Lutego.

Stosownie do wykazu M o ni torą tutejszego, warmii Belgijskiej jest ogółem 148 oficerów obcych, t. j. 114 Francuzów i 34 Polaków i Niemców; z czego wynika stosunekjak 1. do 15, względem ilości oficerów Belgijskich., Oświadcza oraz M o n i t o r, Ie ten niski stosunek nieasostanie przekroczonym, chyba źe nadzwyczajne i nieprzewidziane nastąpią przypadki.

...

F 2 a n c y a.

Z Paryża, dnia ai. Lutego.

Marszałek Soult znowu bardzo cierpi na dawne rany swoje; za nadejściem sprzyjającej pory roku uda się do wód. VVnioski dotyczące się rozbrojenia znała, zły, jak się z daj e, do b re przyj ęcie i stały się już powodem do przedsięwzięcia środków, które słusznie za nowe rękojmie pokoju poczytywać można. Przełożono rządowi rozmaite w tej mierze projekta; jedne wzywają do formalnego rozpuszczenia, drugie tylko do tymczasowego dymiesyonowania części armii. Rozslrzygnienie Ministrów zależy dotąd od oświadczeń wielkich mocarstw, a proca tego jeszcze odgabinetu holenderskiego. Zresztą co w Paryżu o zmianie w Minister)utn i o Xiężnie Berry mówią i piszą, na żadną niezasługuje uwagę; nic w tych przedmiotach się nieod sieniło. Zatargi w gabinecie niewielkiej wagi, zmiana w nim t>lko marzeniem, Xiqana Berry zażywa stałego zdrowia i może być dopiero później po rozbrojeniu Europy i po dopięciu dostatecznych gwarancyi pokoju, na wolność wypuszczoną. Minister wojny udzielił Izbie Deputowanych wykazu o organizacyi wojskowej i położeniu skai bowem wydziału swego. Wynika stąd, źe rzeczywisty stan armii d. i. Stycznia wynosił 421,494 ludzi i 82,057 koni. Materyał składa się z 834 dział polowych, podzielonych na 139 bateryi; prócz tego z 625 dział gwardyi narodowych. Te 1459 dział wra« z swoim taborem i podwójnym zapasem amunicyi, gotowe są co chwila wyruszyć w pochód. Wozów i lawet jest 7,200. Zresztą posiada Francya w zbrojowniach swoich więcej jeszcze armat, ale ponieważ należące się do nich przodkarry (t. j, działowe podstawy) i wozy amunicyjne jeszcze niesą wykończone, niemożna onych dotychczas liczyć do depotu polowego. - Do tego jeszcze dodać należy pięć dzieł oblęźniczych, każde po 100 dział, wraz r materyałem do zdobywania fortec, - Minister 35 milionów wydał na teraźniejsze uzbrojenie gwardyi narodowej. Otrzymała ona 918,963,sztuk broni i 247,087 szabel, zaś 200,000 szabel jeszcze są dla niej przeznaczon e . Sąto t e, na miejsce których mają nastąpić owe tak nazwane sabres poignards, które jednak stosowniej nazywają sabree outils. - Minister zamierza obecnie przełożyć w budżecie swoim oszczędzenie 100 milionów, i ar. mią przez rozpuszczenie 140,000 żołnierzy do siedzib swoich, zredukować na 280,000, uiezmniejszywszy jednak kadrów. Składa oraz sprawę ze wszystkich nadzwyczajnych okoliczności, które też nadzwyczajnych - niezaprzeczoną, źe osada nasza w Afryce znaczne uczyniła postępy. Z tem sprawozdaniem zamyśla on później wystąpić przed Izbą Deputowanych, której sądu z spokojno« Śeią umysłu czeka.

Konst y lucy onista donosi, ie cofnięcie projektu do prawa oblęźniczego ze strony Ministrów najniezawodniej nastąpi.

Wiadomość, ie Xieina Berry z zamku Blaye uszła, wykazała się być płonną. Rząd końcem zapobieżenia bezzasadnym wieściom, wydał rozkaz, aby wszystkie kobiety z cytadeli oddalono, te tylko wyjąwszy, które do posługiwania Xię£ny nieodbicie są potrzebne. - D»roy niektóre z przedmieścia Sr. Gennsin (jak wiadomo, siedliska Legityroistów) złamawszy przysięgę swoj e, zaczynały znowu występować na wielki świat i bale wyprawiać; ujrzały się jednak w konieczności wyrzec się zabawy, bo ich salony stały pustkami,one zaś liczne odbierały kartki w imieniu Pana Symona Deutz. Z obszernej mowy, mianej przez Ministra epraw zewnęt znych, na posiedzeniu d. 19. m. b. przy sposobności obrad nad budżetem jego, przytaczamy tu ten krótki wyjątek: "C ó i mam Panom o Polsce powiedzieć? Donoszą nam O zdarzeniach i faktach, o których ja z mojej etrony niemarn żadnej wiadomości. Chociaż od Konsulów naszych tamecznych z wielką akuratnością i dokładnością zasięgam zawiadomienia, nic jednak niedoszło mnie, coby mogło oświadczenia Generała Lafayette (dorozumiewamy się więc, źe Generał coś musiał powiedzieć w Izbie oobecnem położeniu Polski) potwierdzić; przeto też wszystko to poczytuję, za przesadę." Oprócz tego ani słowa więcej o Polsce nie napomknął Minister. Z dnia 22. Lutego, Wczoraj przybył tu Markiz Palmella z Porto, Wiadomości, które przywozi, niebrzmią bynajmniej korzystnie dla Dom Pedra. Z dnia 23. Lutego.

Konstytucyonista zwraca uwagę czytelników swoich na ten szczególny przypadek, że właśnie dnia onegdajszego, w którym sąd kassacyjny Panu Dumonteil małżeństwa zabronił, ponieważ był xiedzem, na teatrze francuzkirn pierwszy raz dano sztukę "le Presbytere"wktórej autor wszelkie niebezpieczne i zagubneskutki bezźenności (albo celibatu), na którą xięźa są skazani, trafnie opisuje. Proces Pana Dumonteil stał się powodem do powtórnego roztrząsania pytania względem małżeństwa xięźy. W końcu posiedzenia dzisiejszego poprawkę Pana Portalis pod ścisłą wzięto rozwagę. Po ciekawej dyskussyi, w któ

rej także Panowie Dupin i Berryer udział mieli, z których tamten, sprzeciwiając się zasadom sądu kassacyjnego, oświadczył, iż żadne pra. wo pisane małżeństwa xięży rnezabrania, ten zaś twierdził, źe postanowienie starodawne kanoniczne, stosownie do którego stan xiedza jest przeszkodą do wnijścia w związki małżeńskie, - oświadczyło zgromadzenie, po dwukrotnem przegłosowaniu i z szczupłą większością głosów, iż wniosek Pana Portalis rna być wzięty pod rozbiór. Brzmi on dosłownie w sposób następujący: Zabrania się niniejszem Izbom sądowym, w kojarzeniu związków małżeńskich inne przeszkody uważać za stanowiące, jak tylko te, które w księdze praw cywilnych pod napisem "o małżeństwie" są wymienione. Pytania finansowe powszechnem teraz są za« jęciem; słychać że Deputowani dyplomatom naszym swoje nad nimi wyższość chcą dać uczuć i ich płace znacznie zniżyć. Dotychczas Posłowie nasi pobierali następujące płace: Poseł w Londynie 300,000 fr., Poseł w Petersburgu 275,000; w Wiedniu 200,000; w Rzy. mie «10,000; w Neapolu 100,000; w Turynie 80,000; w Madrycie I20,COO; w Konstantynopolu too.ooo; w Bern 70,000. Z pomiędzy 22 pełnomocników, pełnomocnicy w Berlinie i Rio-Janeiro każdy po 100,000 fr. N o u v e II i s t e umieścił wyjątek z listu Generała Cubieres, datowanego z Ankony pod d. 5. m. b.: "P an uj e tu nieprzerwany pokójJi działalności władz papiezkich żadna się niestawia przeszkoda. Dostąpiono rezultatu tego bez użycia ostrych środków. Odkąd odezwę moje wydałem w Lipcu r. z. nieujrzałem się wcale w konieczności przedsięwzięcia innych środków srogich; osoby najwięcej skompromitowane oddaliły się, drudzy członkowie oppozycyi zachowując sięspokojnie usiłują dawniejsze czyny swoje pokryć zapomnieniem. Przytomność wojsk naszych, a być może także ich przykład utrzymują tu niejakąś wolność w mówieniu, do której władze miejscowe stopniowo przywykają. Między Delegatem papiezkim i Generałem francuzkirn najlepsze zachodzi porozumienie. "

Gazette dzisiejsza donosi: "Mówią dużo o podróży, którą Marszałek Gerard przez departamenta północne ma przedsięwziąść. Roz. kaz rozbrojenia cofaięto. A ngli a.

Z Londynu, dnia 22. Lutego.

Bil Hrabiego Grej dotyczący się przytłumienia rozruchów i niebezpiecznych towarzystw w Irlandyi, składa się z 3g artykułów: Artykuł 1. upoważnia Lord- Lieutenants da utłumienia wszystkich niebezpiecznych stówa B, gwałtem w miejsca obrad tych stowarzyszeń; 3.C1 oświadcza, że uczestnicy natychmiast mają. być oddani pod Sąd; 4<y nadaje Lord e Lte U' enanlowi prawi>, przez proklamacyą pojedAńcje Hrabstwa ogłosić za będąca w etanie rokoezu; 5. i 6,1 y artykuł traktują o treści i skutkach takowych proklaraaeyi; 7<uy pozwala pojedynczym urzędnikom wydawać odezwy końcem pognębienia buntowników; 8my opiewa, źe prokiamacye te, w gazecie Bublinskiej umieezczone, mają mieć charakter urzędowy; 91 y ujmuje dyslry kiom i HrabBtwoin ogłoszonym za będące w elanie rokoszu prawo podawania petycyi; 10. aż do 17, traktują, o urządzeniu i procedurach Sądów wojennych; 18 ' Y nad-aje Magistraturen cywilnym w okolicach rokoszujących nadzwyczajną władzę; 191 y upoważnia je, aby w razie naglącej potrzeby po zachodzie słijńca gwałtem sobie torowały przystęp do wszystkich domów; 20 ' y nakazuje poszukiwanie broni; 21. aż iio 36go zawierają postanów ienia wzglę.

dem aresztowań i spraw obiatowanych; 37my nadaje Lord-Lieutenanlowi prawo, cofnięcia odezw swoiih dawniejszych przez nowo wydane; 38 1II y zastrzega rządowi wyraźnie wykonanie już i$tną<y«b praw wojennych i rokoszowych; 39«y nadaje temu tulowi trwałość lat . . . ., których ilość Parlament dopiera r03 oznaczyć. Onegdaj Xiążę Tailejrsrjd 1 Poseł Mexykański mieli rozmowę z Lordem Palmerslon w wydziale Spraw zewnętrznych, Kuryer powiada: "Austryacki Posełprzy dworze Si. James, Xiążę Paweł Esterhazy, spodziewany tu wkrótce z powrotem, kiedy jedyną przyczyną oddalenia się ji go były zaśłubiny córki, na których chciał być przytomnym. " Z duia 23- Lutego.

Stosownie do najświeższych wiadomości »Porto, miał Dom Pedro potajemnie znaczne odbierać summy nawet z samej Lizbony. SPROSTOWANIE.

W numerze wczorajszym gazety naszej w artykule, I W)jętym a Lynx, dwa zaszły błędy, które pospieszamy sprostować: t. j. sti. 283, słup prawy, wiersz 16, zamiast uczyło, czytaj uczuto, a w wierszu 22. tam ee, zamiast praw - ipraw.

PATENT SUBHASTACYJNY.

Młyn wodny w Sołaczu pod Poznaniem pod liczbą 2. leżący, Janowi Bogdanowskiemu młynarzowi należący, i podług toxy sądowej na Talarów 597g sgr. 27, a po odciągnięciu ciążą,cych nań podatków z pro wizy a, po 55 na kapitał

292,

obrachowanych.na Tal. 2706 sgr, 27 wraz 7. należącemi do niego budynkami mieszkalnemi i gospodarskiemi jako też z 3 włokami roli miary magdeburgskiej, oceniony; ma być pu> blicznie najwięcej dającemu, na wniosek wie» rzyciela drogą exekucyl za gotową, zapłatę przedany. Chęć kupienia mający, do posiadania i zapłacenia zdolni, wzywają się przeto niniejszem, aby się na terminach licytacyjnych na dzień 4. Grudnia 1832., dzień 5. Lutego 1833- i dzień 16. Kwietnia 1833q godziną przedpołudniową wyznaczonych, z których ostatni peremtorycznym jest, w izbie naszej dla stron, osobiście lub przez prawnie do« zwolonych pełnomocników przed Radzcą, Sądu Ziemiańskiego Hebdrnann stawili i licyta swoje oddali. Przybicie nastąpi na rzecz najwięcej dającego, jeżeli piztszkody prawne wyjątku niedoijwolą. Taxe i warunki kupna codziennie w- Regi» straturze naszej przejrzeć można. Poznań, dnia 2. Lipca 1832.

Król. Pruski S ad Ziemi ański.

Ott WIESZCZENIE." W czasie rozpuszczenia lodu na rzece Warcie, rozerwało się bhsko Dębna 17 tratw obrobionego sosnowego drzewa budynkowego, które woda z sobą uniosła. - Przestrzegam aby nikt sobie z tej własności mojej rozproszonej żadnej sztuki nie przywłaszczał, ponieważ najściślejsze w tym względzie poszukiwania przed,sięweznię. Przeciwnie, każdemu, kto mi do odzyskania mej własności dopomoże, przyrzekam stosowną nagrodę. Poznań, dnia 25. Lutego 1333Kupiec b. G. Kruse, z N eumuhl pod Kiestrzynem.

Wyciąg Z Berlińskiego kursu papierów i pieniędzy.

Dnia 2, Marca, i 833: Papiera- Gotowi - mi zną \ po po Obligi długu państwa 94Ł 93J Obligi bankowe aź do włącznie Zachodmo- Pruskie listy zasta971 97 i Listy zastawne W. Xicstwa Poznańskiego. , 991 W schodmo - Pmskie , 991- 981 e i ---- .

..""

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1833.03.05 Nr54 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry