KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr1

Czas czytania: ok. 3 min.

KWARTALNIK POŚWIĘCONY SPRAWOM KULTURALNYM STOŁ. M. POZNANIA

REDAKTOR: ZYGMUNT ZALESKI

ROCZNIK IX

NAKŁADEM MAGISTRATU STOŁ. MIASTA POZNANIAr r ( I II I i'.'qG:)8ł

[; .ł ..z: - O · o..?N

) I, TRESC ROCZNIKA IX

D z i a ł h i s lor y c z n y.

(; /' o t, Zdzislaw: znaniu

Znaczenie narodo\\ e

teatru polskiego \\' 1'0lG, 8:'>, 20.i 7>;

1\ a II t a k, Ks. Dl'. Kamil: X. Ignacy \\ anlliilski .() l s z e w i c z. 1I01<,sław: Gaspar da (;ama Żyd pozllallski w Indjach XV wieku 187 l' o h o r <' c k i, Feliks: () dawnym sZJlitalu kościółku św. Krzyża w Poznaniu 3311 l'" t a s z p w s k i, .J a nnsz: Pozna \1ska gwanlja na rodowa 1, 107, 230

Tpnżc:' l'ozllail w początkach 1813 1".

. 36i

u c h o c k i, Mi<,czysJaw: Pierwiastki franciszkailskie w twÓ]"czoci Jana I\asprowiczG 291 \\ a s y I e w s k i, Stanisław: ZaJlomnimw pamiętnikarz \\'ielkoIlolski (J. N. Gniewosz zOlpksowa) (:827+1892) 124 Tenże: Czerwona sala 243 W i II a u m c, .Iuljusz: Hola Amiikara I\:osińskiego w niedoszł<,j organizacji wojsk. \\'. Ks. PoznaiH;kie'o 181:)-1821 3:! Z a I e s k i, Zygmunt: J":ilka lIip\\'ydallyc!1 fragmentów poezji Jana Kasprowicza 2fi2 Z a p i s k i: (; l' o t, Zdzisław: Szubienic::! llOznańska z roku 18:31 i Platen 1G7 h 11 c Z III a r c Z) k. Dr. J{azimim'z: ;';i<,dola Karnwlitanek Poznail skich w ruku 1701 41 l' o h o r e c k i, F('liks: Miscellanea I'osnaniensa: O miejskich ze

Tenre: Tenże: T<,nże: Tenże:

Hukosz LulJomirskiego i 3 poznailskic armaty (} początkach sceny 110lskiPj \V Poznaniu O mężu co miał pięć żon O generałach wielkopolskich poznańskich burmb trza ch 50garach w Poznaniuf)2

1:)6

1:-i7

\" i J I a u III P, Juljusz: :\Jowa na rgon Jościuszki (1817) :mo ". i t u ska. Zofja: J PSZCZE' o przekazaniu księgozbionl Krasiło\\'skiego cIo lIibljoteki Raezyilskich " Poznaniu 2>{:) \\- o j t k o w s k i, I)t-, Andrzej: Szkic<, biog-I'aficznp: :\1isja dyplomatyczna Edwarda HaczyilSkiego \V Berlinie \\' czasie }l0wstania listopadowego 58 pracownik ,.ArchiwUJn reologicznego" fil 4ł /'fenże: Grzegorz Pawel z Brzezin, rektor poznaiiskiej szkoly ŚW. Marji fagdaleny 1549-1550 G5 Tenże: Ks. Jan Kanty I{olanowski 67 Tenże: !{s. l\lichał Kocielkowski Im Tcnże: Niemiecki \\iersz o szubienicy w Poznaniu r. 131 73 Tenże: Zawieszenie orla Ha wieży ratuszowcj dnia HI. lipca 1783 roku 1:33

Tellże: Tenże: Tenże: .fenże: Tenże:

Tenże:

Tenże:

Tenże:

.fenże: Tenże:

Edward Haczyllski jako górnik U4 Przyczynki do ż) ciorysu Józefa Łukaszewicza 135 J{sięgozbiór Krasiłowskiego w Bibljotece HaczYIlskich 147 Ed\\arlla Raczyńskiego "Dom dla pozornie zmarłych" 271 Edward Raczyński, Gabinet medali i Tow. Przy jaciól Nauk w \Varszawie . . 73

Edward Baczyński a zamiar założellia wyższej szkoły agronomicznej w \Vielkopolsce O stano\\isku duchowieI1stwa wielkopolskiego wobec zgonu Edwarda HaczyI1skiego i o odnowieniu Złotej Kaplicy w roku 1859 .\mbitne plany b. nadburmistrza poznat')skiego szarda \ViHinga \V roku 1918 Ka7iIlli('l'z Pułaski pod Poz]lHlIiem ylwestel' Pawicki, drukarz pozlHlIlski IH:)O lK(i(;

H)'280 :i89i zaginione jego wrda\\nictwa

:191 i

D z i a ł b i e ż ą c y.

Z a I e s k i, \ntolli: O ogrodach pOZlHlIlskieh Z. Z.: Śp. Adam Iizgalski Kronik11 ważniejszych wy/Jarzef) Towarzystwo xliłośników \Iiasta Poznania Z ruchu wydawnil'zego

W!! . 28ij 7U, Hi.:!, t7, 41ti 7G, 183 80. 184, :288

ODBITO w DRUKARNI ROBOTN. CHRlEŚC. SP. AKC. w POZNANIU

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry