GA

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1833.03.13 Nr61

Czas czytania: ok. 9 min.

Wielkiego

Xiestwa PO ZNA N SKI EGO

Nakładem Drukarni Nadwornej W. Dehera i Spólku - Redaktor: A. Wannowski.

JW6L- W Srodę dnia 13. Marca 1833.

Wiadomości zagranIczne.

Królestwo Polskie, Z Warszawy, dnia 8- Marca.

10. Xiąię Namiestnik wyjeżdżając z tutejszej stolicy do Petersburga, poruczyłI W. Gubernatorowi wojennemu Warszawskiemu, Generałowi Hrabiemu Witt, tymctaeowe naczelne dowództwo armii, oraz kierunek administracji Królestwa, A u s t 2 Y a.

Z T rye s t u, dnia 2f. Lutego.

Według doniesienia Kapitanów dwóch okrętów kupieckich austrysckicb, które dziś cawinęły z Syra i Salona do tutejszego portu, rozeszła się w obu tych miejscach wiadomość, ii Król Grecki, wraz z członkami Regencyi, przybył szczęśliwie d. «8« Stycznia do N apoli iż Romania.

F 2 a n c y a.

Z P a ryż a, dnia 2. Marca.

Dnia S7- m. z. rozpoczęły się przed gądera Assyzów w Montbrisson działania sądowe przeciw passażyerom statku parowego sardyńskiego "Carlo Alberto" odsłuchaniem obwałowanych. Vicomte do St. Priest, który nasamprzód został stawiony, . protestował) przeciw prz)aresztowaniu swemu- na pokładzie «krętu pod banderą przyjacielska płynącego,

i w podróży z obcego kraju do podobnie obceg o ; bo przybicie okrętu do brzegów pod la Cistat nastąpiło w skutek zniewalających oko* liczności; oraz oświadczał Vicomte, ze »żadne się niewdawał spiski przeciw rządowi istniejącemu. Po tej protestacyi powiedział, de gotów na wszystkie sobie przełożone pytania dostateczne dać wyjaśnienie. Oświadczył następnie, źe piastowawszy na 5 łat przed rewolu» cyą lipcową urząd Posła francuzkiego w Madrycie, na wiosnę r. 183 r - udał się do Włocit. Do Liworno przybył on w kilka godzin przed odpłynieniem okrętu swego, mając zamiar pojechania do Hiszpanii, aby tam zadość uczynić pewnym formalnościom względem oaiągmenia tytułu Granda; wynajął w tym celu dta siebie i dla orszaku swego z 13 osób złożonego, statek parowy "Carlo Alberto. *. - Niezgadea* niesie kontraktu z świadectwem zdrowia, wyetawionem tylko na Pana St. Priest samego i 3 osoby z jego orszaku, dostatecznie wytlómaczyćniemógł; zapewniał sędziów, i£ owe 13 osób, które razem z nim wsiadły na okręt, tylko z paszpoitów mu były znajome, W)jąwszy Panów de Sala i Kergorłay; w chwili wsiadania na okręt poznał był wprawdzie Pannę Lebeschu, którą u Xiężny Berry widy* wał, rozumiał wszelako, iż powinien był emanować jej inkognito. Napytanie, czy ćama t która Pannie Łebescbu towWyszyła i za jef odpowiedział 1'. Si. Priest mocnym głosem: N>e. - W bIKa godzin po udpłyiiiemu Blasku "Carlo Albertu" szalupa okrętu puściwszy «<ę napowiói do brzegów, jeszcze trzy inne osoby przywiozła na pokład; te osoby podobnie obwałowanemu (wedle zeznania jego) były nieznajome; spał on podczas icb przyjęcia na pokład, w kajucie. Wyznał Pan St. Priest, ie na wysokości pod Marsylia, dwie karnie na szczycie masztu zawieszono; niedawszy jednakowo rozkazu tego, nieuważał też na to, co się stało; wkrótce potem nadpłynął statek z osadą majtków katalońskich, na który kilka passaiyerow statku "Carlo Alberto" jemu (P an u St Priest) nieznajomych wsiadło. Że zaś miał broń z sot>ą, niepowinno nikogo zadziwiać, kiedy przed kilkunastu laty przez lnzbojuików morskich z Tunis ujęty, teraz się miewa na ostrożności. N iewiedzial oraz nic o liście znalezionym na pokładzie, pisanym pizez Pana Sala, w którym tenże przyjacielowi swemu we Włoszech o szczęśliwcu, wylądowaniu Xiczny Berry donosi i wszelkiego jej przedsięwzięciom życzy szczęścia; niechciał iś-zwyziiać, ie to była ręka Pana de Sala. Pan de Sala po Panu de St. Priest odsłuchany, iUrzymywa-ł podobnie, ie większej części osób z nim płynących nieznał i a powodu słabości zdrowia z nikim lei w żadne się niewdawal rozmowy; twierdził oraz, ie listu wspoMtnionego nitpisał i żadnego niemiał przy janela imienia tego we Włoszech. Superkargo «krętu, Ferrari, protestował takie przeciw aresztowaniu swemu na statku parowym, Juóry poczytywać wypada za część terrytoryum monarchy jego, Króla sardyńskiego; zaprzeczał on wszystkiemu, po mu zarzucano, znadzwyczajnym oporem, oświadczając, ii nieznał żadnego z passaiyerow osobiście, żadnego »iedał rozkazu, mogącego przeciw nim podejtzenie wzbudzić, i ie nic nieodkryl na okręcie, coby go słusznie zastanowić mogło. Systematu tego wypierania się trzymał się obiałowany, któremu, jako Włochowi, dodano iiómacza, z szczególna, konsekwencyą. Proces nazajutrz dalej się ma toc-yć.

Wczorajszy numer gazety R e n o vat e u r fiołirya zabrała. W tej chwili rozchodzi się pogłoska, ii rząd otrzymał wiadomość, ie sąd Assyzów w MoJljCbnson wszystkich passaiyerow statku parowego "Carlo Alberto" równie jak i uczestników w buncie marsyłijekuu, uznał za niewinnych. Q a o t i d i r n n e donosi, iedamy hali (prze.

Jtupki paryzkie) Vicomtowi Chateaubriand, Baronowi de A rian i Panu Kerryer, in corpore złożyły uszanowanie swoj e, winszując im

330 .

oswobodzenia przez wyrok sądu. Najstarsza podała Panu Chateaubriand bukiet kwiatów. Journal du Commerce uwaia: .(Przyjaciele Ministeryum codzień powtarzają, ze oppozycya postradawszy opiekę opirii publicznej, zupełnie została porażoną, ie przeciwnie Ministeryum w niezap.-zeczonem dzierżeniu potęgi najwyższej" żauntj więcej nieulega kontioli, posiadając nie ograniczone zaufanie narodu. Z tego to też nieokreślonego zaufania pochodzi ociężałość i niedbałość Izby Deputowanych, która obowiązków swoich najważniejszych niepełni z tą gorliwością i pilnością, jakiej się naród po niej spodziewał. Wszakże właśnie ta oziębłość dowodzi słabości stronnictwa ulegającego systematowi tninisteryalnemu, bo wszyscy ci Deputowani, którzy nieuczęszczają na posiedzenia, tak dalece, ie częstokroć ani liczba do odbywania obrad potrzebna się niezbiera, zapewne niesą przyjaciółmi Ministrów. Ci albowiem zawsze są na swojem miejscu; zaś stroniący od obrad Deputowani są albo patryotami, pozbawionymi otuchy, albo mężami kary godnej obojętności. Ale w żadnym razie Ministeryum niema przyczyny cieszyć się z tej obojętności; sessya obecna daje krajowi zbawienną naukę; skorzysta on z niej więcej, niż pospolicie sądzą; zaczyna się on albowiem poznawać na tern, ii trzeba mieć dobrą Izbą, chcąc mieć dobre Ministeryum; ie do utworzenia dobrej Izby po* trzeba dobrych wyborców, ie więc trzeba przedsięwziąść reformę wyborów, chcąc mieć dobrych wyborców. Zdaje się, ie teraźniejsza I«ba podjęła się obowiązku dowiedzenia tej prawdy i rozprzestrzenienia przekonania tego między narodem. sztab Generalny Królewski składać się odtąd będzie oprócz Generałów z 560 oficerów, t. j, z 30 Pułkowników, 30 Podpułkowników, 100 Szefów szwadronu, 300 kapitanów i 100 poru* czników. Wedle dzisiejszego Dziennika Sporów, Ministeryum marynarkLmiało wysłać rozkaz ido Tulonu, aby ram uporządzono znaczną liczbę statków przewozowych; ze wszystkie!» w porcie tamecznym poczynionych przygote* wart wnosić wypada, ie rząd ważną wypraw*: wkrótce priredeięweżmie.

A n g l i e.

Z Londynu, dnia 1. Marcs.

Gazeta G u a r d i a n (pisząca w diu bu zsg"rssłego Torysostws) donosi, iż Dom Pedre w ostatnich czasach zamyśał opuśiić Opórto i wojsko, ale ie zamiary te edirtio; odm? Żołnierz« są w stanic zupeicej niekaruośsi i jawnego bumu. dziti, których herezianti był chłopiec 13letni i dziewczyna i2leinia, mieniący się być mężem i żoną; naj starszy w tej bandzie mętniał jeszcze »pełna lat 15. Ostatnie wiadomości z Irland ,i głoszą, źe oba stronnictwa tamże z największą gorliwością gotują się do dawania oporu rządowi, równie U epesltry, jak Ultra. Ewangelicy; obydwa odprawiają zgromadzenia buntownieze i miewają mowy pedżegające. Najwięcej jednak zad/ .iwiło wszystkich przyłączenie się Hrabiego Miliown do stowarzyszenia tak narwanych "ochotników Irlandzkich" , które utworzone przez Pana O'Connell końcem rozwiązania unii i przez rząd za rewolucyjne ogłoszone, główny dato pochóp do postanowienia środków zniewalających przeciw Irlandyi! - Pan O'Connell tu nawet usiłuje podhudzać pospólstwo; na zgromadzeniu klassy roboczej nazwał on I/bę »iźszą "Izbą 6cX3 ałodziei"; za to też ostro na niego powsiadano i w klubach nawet od niego stroniono. W poniedziałek będzie on obecnym zgromadzeniu na puszczy Hampstesd, o milę od stolicy odległej, gdzie z-iinyśbją naradzać się nad petycyą przeciw użyciu środków gwałtu, Szczęściem ciągi» deszcz pada nawalny, a po· pólstwo wewnątrz nit tak ro/grzane, aby być niecstilem na zimną słutę." X>ąźę TalUjrand w niedzielę przeszłą wychodząc z hotelu Hr. Slanhope i zstępując aa schodów, pośli/nął się trochę, nieczuł wszelako żadnych złych skutków przypadku tego, dopóki nieprzybył do l'ravtller-Klub; tutaj dopiero uczuł, że kostkę nogi nieco wywichnął i ie noga spuchła. Donoszą naia dzisiaj, źe Xiążę prawi« juz zupełne odzyskał zdrowie. Względem przywileju Kompanii Wscbodnio-Indyjskiej krąią w Cyty l sprzeczne nieco pogłoski, zgadzające aię jednak wszystkie v tern, ie przywilej ten odnowionym niebędiio, i ie Ministrowie dalecy od nadania to-' warzystwu wyłącznej prerogatywy ,pr / eciwnie postanowili, dokazać tego, aby po upipmniu i lat «ala Kompania istnieć pritstala U rzeesy wiatnienia środka lego prseistoczyłoby cały stan spraw Wschodnio-Indyjikich; bo l ielylko otworzyłby aię handel do Indyów i Chin, czego się powszechnie domagano i spodziewano, ltce niebrałaby też Kompania Wechodnio-Indyjska żadnego w nim ud/jalu, nitmogąc wytrzymać kookurencyi kupiow prywatnych. Wszystkie jej zakłady handlowe podupadłyby, musiałaby sprzedać swoje okręty i całą klassę urzędników swoich, w bIIIibie handlowej i rn-rekiej, rozpuścić. Co się.

dotyczy ustaw względem terryłoryum, łe wiadomości o (ew pogodzić trudno. Niektórzy rozumieją, ie naczelna admmisiracya ziemetwa pozostanie pod wiedzą Izby Dyrektorów, ie jednak teraźniejszą ich ilość o połowę chcą zmniejszyć, zaś ich płacę i wpływ podwyższyć. Inni sądzą, ie cała administraeya podaną zostanie pod kontrolę handlową, nawet gdyby Kompania nadal istnieć miała. Wszakie zniweczyłoby tei i to zupełnie polityczne znaczenie korporacyi; przeto tei domysł powszechny, źe nawet nazwisko "Kompanii Wschodnio Indyjskiej" zostanie ztiiesionem.

Co się długu dotyczy, mniemają, ie zostanie uznanym. - Chociaż środek tak rozciągły niezmierne pozyskał zadowolenie w etanie handlującym, obawiamy się jednak,źe w pierwszym czasie uskutecznienia onego opłakana nędza między niższemi Hassami ludu wzmagać się będzie, mianowicie między temi, ca dotąd wyłącznie w służbie Kampanii tej byli zatrudnieni. Jakoż gotują aię jui oni do powstawania zaciętego na reiormy takowe. Dzt« siaj odbyło się liczne Zgromadzenie urzędników do morskiej słuiby Kompanii należąe y h, a ponieważ to są powiększej części osoby z wysokich i wziętość posiadających rodzin, spodziewać się należy, ie dzielnie i sprężysto wystąpią, aby skłonić Parlament do zmienienia postanowień, isiności Kompanii zaszkodzić mogących* Pan O'Connell rozesłał listy do Irlandyi, wzywając lud, aby odprawiał zgromadzenia, i uchwalał petycye przeciw bezprzykładnej surowości, jaką ministeryum zagraia Irlandyi,

ROZlllaite wiadolllOŚci.

Petersburg, dnia i6/«8. Lutego. (Wm> domośó handlowa.) Z powodu, iż od niektórych fcomor zaczęto pizywozić nie w nici farbowane chustki i szarfy jedwabne przezroczyste, i. koWircwemi deseniami i rozmaitemi odcieniami farb, departament zagranicznego handlu ogłasza, iż podobne wyroby uważaj», się za nabijane, i liczyć się mają, do towarów za» bronionych. Handel lądową granicą. Urządzenia komor na lądowej granity podlegały częstym zmianom, już t o ż powodu rozszerzenia zachodnich granic psńsiwa, już to a powodu rozmaitych środków, przedsiębranych na korzyść hjiuiiu i łatwiejszego poboru dochodów cet nycln Powrót do Rossyi prowincyi petefcich, które graniczyły z Prusami, sprawił po* trzeba ustanowienia nowej linii cci»ej nagra * Grudu., otworzone zostały komory w lurborgu i Połądzc; będące dotąd głownemi punktami handlu, na tej części rossyjskiej lodowej granicy. Aż do ostatnich czasów, taryfowe urząlztnia mało sprzyjały temu lądowemu handlowi, gdyż przyciągały towary ku portom bałtyckim, i chociaż wywóz płodów ros· yjskich dozwolonym był przez wszystkie ląde* we komory, lecz odbyt ich niemógł być pomyślnyu« z powodu utrudnionych obrotów w handlu przywozowym. W Jurborgu i Połądze Wolno było pobierać cło od samych prawie surowych płodów, wszystkie zaś inne przywożone tam zagraniczne towary, powinny były dla onłaiy cła iśdź dó komory składowej w Wilnie. 'Tym sposobem mieszkańcy okoliczni tnusiełi nabywać towary zagraniczne albo z portów, albo lądem, płacąc za nie zawsze drogo, z powodu wydatków na przewóz do komory składowej. Niedogodności te usiały z nadaniem komorom Jurborsktej i Połągowskiej Wf. 1825., prawa pobierania cła od wszystkich prawie zagranicznych towaiów: zarazem komora Wileńska, jako niepożyteczna, została zniesioną. W toku bieżącym otworzy się w miasteczku ATaurogeniach> komora, igo rzędu, a to z powodu przedłużenia od Królewca przez Tyłię <<jo samej rossyjskiej granicy wielkiego szosse, ńląngo od Berlina do Królewca. Przez to otworzy ii' najdogodniejsza kommunikacya K Prusami, i miasteczko Taurogenie będzie punkiem, do którego się przedłuży nowy <rakt od Mitawy. (Tyg- Pet.)

"' tV Nowym-Yorku powszechną uwagę zwraca nowowybtidowany hotel P. Holt. Jest to ogromny pałac z białego marmu, o siedmiu piętrach, mający na wierzchu terras i ogród spacerowy, panujący nad calem miastem. P, Holt zrobił majątek wstanie traktyernika, stąd też, z zamiłowaniem w swojej professyi, nie» wahał się poświęcić go całkiem na wybudowanie 'hotelu piękniejszego nad Królewskie pałace i daleko przewyższającego wszystko, co w tym rodzaju na obu półkulach widzieć można. Głównym posługaczem jest w nim machina parowa, siły 13 koni, która pracuje za, 50ciu ludzi, i zastępuje ich wpiędkićm usfu>" giwaniu podróżnym. Gmach ten, wydający gię nafcształi siedmiu razem hotelów, jeden na drugim postawionych, jest cudem N owegoYorku, 1 «krotce ciekawi przepływać bAsią ocean dla widzenia hotelu Holta, jak jeżdżą cfglądaćpiraroidy. 1

OBWIESZCZENIE.

Nieruchomość tu w Poznaniu na (larbarach pod liczbą 422 leżąca i sukcessorom Jana Samuela Keymer należąca, będzie drogą koniecznej subhastacyi przedaną. - Tana sądowa wynosi 920 Tal. 2 sgf. 4 fen. powtórny termin do licytacy wyznaczonyi jest na dzień 2 J. Kwietnia f. b., o godzinie lotej przed południem. Odbywa« się będzie w Izbie Stron tutejszego Sądu Ziemiańskiego przez Deputowanego Assessora Pilaskiego. Chęć kupienia mający wzywają się ninif-jszem, aby się na terminie wymienionym stawili, z warunkami obznajmili i licyta swoje do protokułu podali. Przybicie nastąpi na rzecz najwięcej dającego, jiźelt przeszkody prawne niezajdą. Sporządzoną taxę codziennie w Registraturze Sądu Ziemiańskiego przejrzeć można. - W przeszłym terminie 250 Taj. za grunt ten' podano. Pońnań, dnia 28. Lutego 1833Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański,

W moc polecenia Dyrekcyi Prowincyaiiiej Ziemstwa ma być w Chociizy pod N owemMiastem n/W. , wystawiona stajnia z . wo z 0wnią i spichrz. Tym końcem wyznaczyłem dzień 28. Marca f. b. w Chociczy, pa.kjt.ory mających chęć podjęcia się tej budowy ninitjszeni wzywam. Broniszewice , dnia 3. Marca 1833« Radzca Ziemstwa.

P r z e d a z, Administracya dóbr ziemskich Nimkowa (Nunkau) wSzląsku, wobwodzie Regtncyi Wrocławskiej, w powiecie N eurnarktskim kuł« miasta N eumarkt ofiaruje do nabycia następujące gatunki owiec: 500 sztuk merynosów maciorek do chowu sztuka po talarów 12 (złp. 72.) 500 sztuk wysoko poprawnych maciorek de chowu sztuka po talarów 7 (złp. 42.) 100 sztuk merynosów tryków, sztuka po talarów 10, ro i 30 (złp. 60, 120 i 180 ) Owce. te począwszy od dnia 15. Lu lege r. b. każdego czasu obejrzane być mogą w Nim» kowie, a nabywcyk.odbiorą je po strzyży, Kamienic jedynie wypada, że wskazana tu trzjda zaleca się zdrowiem, pięknością i delikatnością, wełny, jako też wszełkiemi * dobruni przymiotami.

W dominium Wydawy pod Poniecem znajduje s ę 56 sztuk baranów hiszpańskich, dobrego chodu, na sprzedaż.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1833.03.13 Nr61 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry