KRONIKA MIASTA POZNANIAartykuły o Międzynarodowych Targach Poznańskich oraz o Międzynarodowej Wystawie Komunikacji i Turystyki. W i a d o 111 o ś c i a d ni i n i s t r acyjne miasta Katowic. N ak!. Magistratu miasta Katowic. Rok III (1930), zeszyty 3/4- 5.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Wiadomości samorządoW e. Dwutygodnik - organ samorządów powiatowych i miejskich ziem zachodnich. Rok IV (1930), nr. 10 - 17/18. Nr. 10 zawiera m. i. artykuł W. Gaertnera o opłatach na rzecz miast od poświadczeń i czynności urzędowych w sprawach przemysłowych i handlowych, nr. 13 podaje szereg wiadomości o Międzynarodowej Wystawie Komunikacji i Turystyki oraz artykuł Jerzego Schimmla p. t. "Programy budowlane na zjeździe miast II , nr. 15/16 przynosi obszerny artykuł o zatwierdzaniu budżetów komunalnych, wreszcie nr. 17/18 o smołowaniu dróg bitych i o niedoborach budżetowych gmin wiejskich i ich wyrównaniu. D z i e n n i k P o z n a ń s k i ogłosił artykuły Andrzeja Wojtkowskiego p. t. "Poznań w czasach napoleońskich" (nr. 233 i 235), Stefana Truchima o strajku szkolnym w Wielkopolsce (nr. 237) i Marji Wicherkiewiczowej o Andrzeju Górce, Kazimierza W. Wizego o Janiey"'jjjtilW"'-. deckim (nr. 270), Michał/ .Asan - '. ki J a p o lla p. t. " F r y d e i I $ tAJo"

IIH*t>pin i Stanisław Prz> byszewski" i nr. 271) i Andrzeja Wojtkowskiego o "neutralności" Prus wobec powstania listopadowego (30. XI.).

Kur j e i' P o z n a ń s k i przynosi z okazji otwarcia bibljoteki Kasprowicza - artykuł dr. Tadeusza Grabowskiego pod tyt. "Gdzie skarb mój - tam i serce moje" (nr. 164), Hilarego Majkowskiego p. t. "Władysław Marcinkowski, nestor poznańskich plastyków" (nr. 471), ks. A. Padewskiego wspomnienia z walki dziatwy polskiej o pacierz polski (nr. 471 i 483) oraz J, M. o badaniach zakładu muzykologicznego U. P. nad melodjami ludowemi w Poznańskiem (nr. 523). N o w y Kur jer pisze w numerach z 1 i 7 listopada o cmentarzach poznańskich i o złotnictwie poznańskiem. P o s e n e r T a g e b l a t t publikuje artykuły p. t. "Die Posener bei Rismarck Die H uldigungsfahrt der Posener Deuisuhen zum Altreichskanzler 16. IX. 1894". (Paul Dobbermann - 14. IX.) i "Eine kleine Stadt, aber ein wechselvolles Schicksal - Aus der Geschichte des Stadtchens Rackwitz im Kreise Wollstein" (A. Kleinert-26. X.).

W nr. 141 ukazał się artykuł z okazji 400-lecia kościoła a ugsburskiego w Poznaniu, a w nr. 194 artykuł Alfreda Loake p. t.

,Verspateter Spaziergang durch iPosener Pestungstore ".

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry