GAZETA

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1833.03.25 Nr71

Czas czytania: ok. 9 min.

Wielkiego

Xi A S twa

)"

* *. * POZNANSKIEGO

? .lf *; .

Nakładem Drukarni Nadwornej W. Dekera i Spółki. - RedaktofjVjL Wannow$ki.

JW71-- W Poniedziałek dnia 25. Marca1833. *

4N

*t3 B W I - Stt z c Z, F N I b N. Król ractyl dać prowir cyi Poznańskiej nowy dowód Najwyższej Swej ojcowskiej pfaczy przez dozwolenie, na najbliższe lat dziesięć, rocznego zasiłku w suminie a 1,000 Ta)., które częścią na wystawianie nowycb domów szkolnych, na wsparcie szczupłą płacę mających nauczycieli, częścią na urządzenie i rozprzestrzenienie szkól miejskich, nakoniec O» usposobienie nauczycieli A JaAMkółek wiejskich i miejskich mają być obracanie.. Poczytuję się za s*Cz*ę,ś4i.Vego, zwiastując tę świetną oznakę Królewskiej życzliwości ł łaskawości mieszkańcom części krju, w której gwałtowna porządnego oświecania ludu po* trzeba iywo uczuć się daje, przekonany bowiem jestem, iż dominia*! "4m in y udzieloną im Skutkiem tej Panującego szczodrobliwości pomoc nietylko z pełną uszatfowania uznają*wAzięesnością, ale też uważać ją będAAha najsilniejszą podnietę poświecenia z szlachetnym sapav lem swojej należnej ich szkółkom troskliwości« .- · · Berlin, dnia 17. Marca 1833- . « *e.

Naczelny Prezes Wielkiego Xiestwa Poznańskiego, )Ki &'4 t żv e l l.

Wiadomości krajowe.

dło. Na tamecznej poczcie między II osobami, jedne tylko choroba oezj»4Idziła, Fe» dobnie grasuje to złe laki w Elblągu,

Z Berlina, dnia 21. Marcs.

N. Pan rvczy} Radzeę przy Najwyższym Sądzie Appellacyjnyra w Poznaniu, Laube, wianować Tajnym Radzcą sprawiedliwości, a. Sędziego Pokoju Bernd es w Szremie, jako też Sekretarza przy Najwyższym Sądzie Appellacyjotm w Poznaniu, Wandelt, Kadziami sprawiedliwości.

JIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJI5lJIIIJI

Z Czcze wa donosrą, że d. 10. ro. b. tamże Gripp» wj buchnęła i wiele osób ta oię zapa.

Wiadomości zagraniczne.

A u s t rYB.

Z Wiednia, dnia 9. Marca.

Dnia 4 b. m. przybył tu z Paryża Pan Bu»> sieres. Słychać, iż po wyjeździe Marszałka Maison kierować będzie interesami poselstw» francuzkjego, zi do czasu przybycia Hi. St. Aulairc«

"» Korrespondent N<> ry ni be rgsk i) mąią do obrony swojej twierdze wyższego rzędu. Sam tylko Tyrol był zasłaniany przedmurzem łkał i walecznością swoich mieszkańców, co jednak mogło się tylko sióaować do Tyrolu północnego, gdyż południowy był wysławiony od strony Włoch na wszelkie wtargnienie. Zaradzając temu N. Cesarz Jmć rozkazał zamienić miasto Brixen w twierdzę pierwszego rzędu. Roboty mąią się zacząć w r. b. i pójdą Z pospiechem.

Z Prezburga, dnia 4. Marca.

.....Ulll 'zasbbnienie Królowej Bełgijciyków na chwilę przerwany. Ponieważ jednak rodzina Królewska wkrótce potem znowu się V w sali ukazała i kłmeert dalej się odbywał, zasłabniecie N. Pani niewznieciło żadnej obawy . Z dnia 15, Marca.

Z Lilio donoszą pod d. 9. ro. b.: "Właśnie w chwili, kiedy się zajmowano rozbrojeniem tego warownego miejsca, przeciwne n - u U uly rozkazy. Widzimy teraz działa, leżące bez ławet na walach; zapewne oczekują stanowczych rozkazów względem uchylenia pytania e żegludze na Skaldzie. F 2 a n c y a Z Paryża, dnia 14. Marca.

Wczoraj i dzisiaj toczyły się badania Sądu AmycójW względem wystrzału r pistoletu dn.

la. listopada. Ni#W-ydały dotąd rezultatu. (Treść onych Redakcya tej gazety jutro zamieści. ) Xiąźę Orleański .wrócił (u wczoraj wieczorem z Bruxe-lli. - .., i 4 Gm. Vossa.) _A . Niektóre dzienniki niesł usz nie twierdzą, że Pana Lelewela na żądanie Hrabiego Pozao di Borgo z Lagrange oddalono, ujmrując, jak się zdaje, w każdym czynie gabinetu francuzkiego pocbopy obceg o, północnego wpływu. Wyjąwszy Pana Sebastianiego, wszyscy Ministrowie spraw zagranicznych we Francyi od czasów wstąpienia na tron Ludwika Filipa wiele posiadali osobistego charakteru. P, Broglie,zwinny i obrotny dyplomat, także w owym względzie Panom Mole i K. Pcrierowi nieuatępuje, a co się tyczy oswobodzema )}iMtin B m y. obstawać będzie w Radzie Mmmrdw wjwwie Sa arem, tle źe żaden zastępca mecarstw zagranicznych wprost się u rządu la Xięźoą niewsfawił.

Te rop» głosi o nowej połączonej wyprą.

wie na Skaidę, którą Ministeryuoi za nadejściem sprzyjającej pory roku przedsięwziąść zamyśla. Słychać, ii Marszałek Clausel obejmie znowu naczelne dowództwo w Algierze; liczne bowiem są skargi na administracyą Generała Savary.

Niektóre dzienniki zawierają następujące pismo przesłane do ich wydawców: "W Paryżu, d. 6. Marca. - Wyczytuję w pismach

jako sekretarz w podróży jego, prztdeięwzięlej do Francyi za otrzyinanem pozwoleniem, Przyjmij WPan i t, d, - MoharoraedE w y n - Eff endi, naczelnik posłannictw* egipskiego we Francyi." Dzienniki tutejsze donoszą, ii pewna Xię« żna zagraniczna otrzymała rozkaz oddalenia się a Francyi, i udania się do krąju swego pod kant skonfiskowania majątku. tfmitmii des *ITe ba ts pisze, lZ mimo wszelkich przeciwnych twitrdzeń, Francya ma także znaczny wpływ na spokojne i pomy. ślne ułatwienie zatargów między fortą i Wice» Królem Egiptu.

Wydawca Gazette de France, P. Foucault oskarżony o umieszczenie artykułu pod napisami: "Łogkjue de la Gazette de France," wktorym targa się na prawa Króla względem następstwa tronu, przegrał swój proces polityczny, który po uwolnieniu Pana Chateaubriand spodziewał się wygrać. Został skazany na -miesięczne więzienie i zapłacenie 1000 u. kary pieniężnej. Pan Paulm, wydawca tizienn ka N a t i o n a l jest takie skazany na takąż karę za pobudzanie do nienawiści i obalenia rządu. Z raportu o cholerze-, drukowanego na rozkaz Izby Deputowanych, okazuje się, iź we Francyi chorowało na nią 230,000 oeób, z których <XO umarło. Gminy tą klęską dotknięte, wydały 1,2.77,8 A O franków na lekarstwa i środki zaradzcze przeciw wspomnionej cbo A robie. Kilku czeladników tkackich w Lugdume, którzy kolegów swoich pobudzali do żądania większej płacy, skazano na trzydniowe wiezb £ . A , ] " . ł ' . . l . k t ' t nie" iezaspokaza o H w as CI cle e ni o li fabryk skłonili ich do tego pieniędzmi, rycchcąc tym sposobem przywieść inne fabryki do p o r t u g a l i a . upadku, skazano więc wspornnionych właści- Z Lizbony, dnia 26. Lutego. cieli na trzymiesięczne więzienie. WczorajjMfcbraliśfny tu wiadomości z Porfo Baron Tallejrand, były Prefekt Departa- aż do d. tiAm. b. Miasto z powodu zlej pogomentu Pas de Calais popłynął 2 Marsylii do dy prawie od 3 tygodni już zupełnie od morza Liworny, skąd uda się do Fiorencyi w zna- odcięte.. Wielka onego ludność i mnogość czeniu Sprawującego interesa francsrzkie. ". potrzeb 4 A 'tego stanu rzeczy doprowadziły, iż Gazeta Q uo t i die u n« pisze: "Donoazą d. 21. zrJjaełnynastałniedostatekwszelkiejświt. Pragi (w Czechach), ii każdemu wolno by- tej a MLcztsti tez i innej żywności. Ryżu, wać na naukach, które Pan Baranie" były stokfiszu,,- botfti i oleju, było jeszcze dosta» uczeń szkoły politechnicznej, daje X>ęciu jkiem Iii* 2 thuesiące, a mąki i kukurycy na jeBordeaux. Ci, którzy się na tych naukach den; OO? na in pych artykułach zupełnie zbyanajdowali, mówią, iź edukacjia Xiecia jeet wało. · Dnia 18. pozwoliła pogoda jednemu bardzo dobrze kierowaną." " , okrętow - przybłćdo brzega, którego ładunek Z dnia 15. Marca. ' * * z ludzi i mąki się sklaxiat. - Około 40 d«ęMP« Indicateur de Bordeaux za ieścił 'z nowtf-zacięźnymi i amunicyą na pokładzie, buletyn przez doktora Meniere podpisany st ło pod "yi o i oa "f okości pod Porto, . cz pod d. 10. m. b. o stanie zdrowia Xiężny Ber- kając. sprzyjając ; ChWIli, by do po za:łp crty stosownie do którego Xiężna w ciągu A mlrał Sanonuą podobnie był W.Vl O. .J 4ostatnich trzech dni najpomyśluiejezego za- Wl?Sna tego o zn:ł p.odob!lą będzie ,'1'1 Wlostej» iywa zdrowia r. jg39:, . j. jejli atry l nawałnoscl pr(ez. 7 , tygodni ciągle trwac będą, tedy połozeple Hiszpania. · Dom Pedra stać się może nader kry.ro» Z Madrytu, dnia 26. Lutego. cznem. Choroby tamże ustawały; przed InGazeta Dworska umieściła postanowie- ku tygodniami liczba choVych w lazaretach wojnie Królewskie wydane dn. ui. b. to., a zale- skowych dochodziła do 1000; niepanuje tam cające wszystkim Sądom, aby spiesznie zaj- jednak cholera, lecz typhus. Między klassą mowały Się sprawami, .-_ niższą ludności, z powodu szerzącej się biedy, W stolicy-ł.utej«zej panuje największa epo- zaraza ta okropne zrządza spustoszenie.

kojneść. Zdaje się, iź rozdwojenie, jakie do- Wszakże na pieniędzach i męztwie Ptdrystom tąd było między Królem i Infantem Don dotychczas niezbywa; wojsko i urzędnicy po. Carlos, zmniejszyło się teraz. Wsporoniony bierają płace swe dość regularnie. - W wojInfant odwiedza codziennie Monarchę, i czę- sku tegostronnem (Miguelistów) wystawiono sto półgodziny bawi u niego. Ministeryum baterye, już to, aby utrudzić wylądowanie postępuje ciągIe',\drogą umiarkowania i wszy- pod Sr, Joao da Foz, już to, aby przeciąć kostkie części administracji ta£ urządza, jak wy- munikacja między, tą warownią i miastem. maga potrzeba uchylenia nadużyć i interes Porto. Generał SoJ riac dla braku amunicyj,' · kraju. robót inżynierów, niepokoić niemógł, A Typ hus Donoszą z Vigo pod d. tg. p. n».,iź w przy- pąkuje też w te.gMtrónnym obozie, protz tegp stani tamecznej stoją ciągle eskadry hiszpań- wjpbchła-zaraza-koni,- W Vizeu, 'Lamego ska i angielska. Dowódzca eskadry pierwszej I%r całeffieirze, mianowicie w Aveiro,-prawie dal ucztę dla oficerów morskich angielskich, cała hvcmpsc kla«s niższych; pomorem złożuru nawiłajem dowódzca eskadry angielskiej "po- % ftvujfcj."będąca skutkiem 'wojny, przyczynia dob na dał dla oficerów hiszpańekutli. ** * AU; dQ4Vzmocnienia choroby. * Z doją 5. Marc,lJ;. .. *- > · '< - (Z gazet franc.) - Słychać, że między pa- W » f *WI*W«WU«w pierami Sekretarza legacyi roesyjskiej, Pana · · y fcabinekiego, wyprawionego do Paryż», jest W> aite wiadomości. tćź własnoręczne pismo Pana Zea Bermudez do Xiecia Broghe, w którym P. Zea'Ministra wzywa, aby politykę swoje względem Hisapa. nii zmienił, ponieważ wyprawa Dom Pedra już jest na schyłku, a w przesileniu, w jakiem się obecnie Hiszpania znajduje, byłoby «byt niebezpieczną rzeczą, chcieć zwołać · asfępców narodu.

Nie Król, jakeśmy donosili, lecz Królowa «schorowała i od kilku doi z łóżka niewetaje.

Z Krttkwt, d. 29. Stycz. 1833.- Byłe« dziś na zamku: zawsze ten sam; jak chmury gromami brzemienne, tak wieki burzliwe przeszły wedle jego murów, szanując jege całość odwieczną, jak urok historyczny. Co większa... w tych nawet czasach zaczęto obmyślać środki przywrócenia obumarłej świetności grodu tego; wygotowany jtsi prsez budowniczego P, Lanczi plan odnowienia M tamę górę Wawelu, tyle jożjMownano, ii . tanowi domiar plantacyi, o t a A R i Y c b teraz lę dawną Krolow Polskich stolicę; lecz w najlepszym zamiarze błądzić można: przez plantowatiiv Wawelu, tyle eabęzphczJitoc * ' :f Zdobiące mury zamkowe, lę rnuro$janą kro- *y CHT,II;CY,II; EDYKTALNA.

oikę nasze, wyświadczono rzeiejnłAfzysługę **Niid pozostałością w Głodacli zmarłego oku» dziejom narodowym, przyczejp»j,NQ4ak, wy-f pnika JaiTa "Bogumiła N eum.an 523. Tal. wy» rządzono ii lupierwiastkocn bo3eBQTbmy wdę p noszącą process spadkowo-lIkwIdacyjny otwoztóiby uwierzył? Smoczą« ł a > ę L - j «k m & .« o n ym i na zgłoszenie się Wierzyćfcli , zamel; Krakusa, zAkłepion o zupł /nłt; v i A« zasy- doitame sa >S< cii pretensji do pozostałości paipt/f--- jui 62 '2ljJ wędrowny flprBiirfeT A .przAd tenhtH hkwJubcYJny na 'itfwześrianslitb* Slawian nitmole prjez-tę .->.dzi.eiv26. Kwietnia r833.

-. Apntlyccrią bramę puszczać się 'w ''krV.JIle ba- przftl*Wny*to von Gotz Assessnrern wyznaczo« jecznych dji*jow 'nas'jych. - i czemuż ją' "nym zo&iał. Wzywamy wszystkich, którzy do ... Zawarło? czylii la skalista' rozpadlina groziła pozostałości pretensye mieć sądzą, aby się . -'AWAikoitm góry Jub ruigp-wiskiem zamku? w tymże terminie osobiście, lub przez prawnie j&MMJrnniej; - ten przyrodzony sklep, jak dozwo!onyc pełno oc.nik?,:, na których "llI;mh wieków niezachwiany isbniał lak i dziś KommIssarzow SprawIedlIwoscI, Wolny, RoeIstnieje tylko ręka ludzka zaskl;piła go do stel, Mallow i Wroński proponujemy, stawili, '»zrtętu.' Czyż nielepiej _było otwór jego po- pretensye swe podali i udowodnili. Niesławaf$*feą do koi* otctęUĆpA aby weń kio nie- »jących czeka, iż za utratnych wszystkich praw wpsdl, · ciekawy-łnAgłby zajrzeć lub na dno pierwszeństwa ogłoszeni i z pretensyami swemi Zstąpić.; lecz te» się jeszcze odstać może.... tylko do tego odesłani będą, co po zaspokoję» ». .--V* (Z Rozm, Lwówek.) niu zgłoszonych się wierzycieli poaostanie.

Międzyrzecz, dnia 27. Października'183s.

Król. Pruski Sad Ziemiański.

3 U A... 6' Y A.

We w t o rek d n i a 2. K w i e t n i ar. b. i dni następujących przed południem od godziny 9. do 12. i po południu od godz. 2. do 6. sprzedawać będę drogą publicznej aukcyi w kamie* nicy W. Sokomickiego, dawniej Obsta na No* wem Mieście Nr. «.39. naprzeciw Intendentury» z przyczyny translokacyi oficera, pewną liczbę bardzo dobrze zachowanych mebli z drzewa %

Niedawno przysłano z .b maik i dla towarzystwa JLineus'owego w Londynie, kawał drzewa, K óre dotąd b )ło nieznane». Z początku mniemano, że drzewo to jest z gatuulu Oaphne, ale potem przekonano się, ze HieneltZy do żadnego znanego dotąd rodzaju i nazwano je Lageśta lin teana. Rośnie na wie«rcbołkach gór J .inaiki, i wznosi się do «.... Sjoetop wysokości. Kc?fa>?lego drzewa jest *' 'gruba" «tająca się rOzdłAWfc n,a 20 lub 30ełozapewnienie, ii względna przychylność, rąście zacni Obywatele mnie zaszczycali, miętną mi by 6 nieprzestanie. ozroda, dnia 24. Marca 1833b t o s 9któ«

pa

Poiegnanicdp szanownych O&kwatdirppullI;B? YV YqJ]a« zJBerlińskiego Kursu papierów Jego Królewska Mość rn>ŁA>«J A h;i4fcf«.- * .' j: * i pieniędzy.

Wrm i tłłłiłł im. Au.ł. Jt.. 1&. ł1tsjaSgbl-łaflBJL.3 < 21 . s . [Papieru- Gotowi. h I ., . d . t . .f: -G F lfrrt; jSL'nla -2llI;a2ca l l 3. I mI . I 711 WIe uc y IC mnIe o pIas owanIa natCIJ llL.IJ L.LU Rbdzcv Ziemiańskiego w powieciewredjkim.

W tern położeniu rzeczy kończąc me urzę.

dowanie, składam Wam szanowni Obywattle najgorętsze dzięki za łaskawe popieranie mnie przez ciąg Igletniego mego nieskazitelnego urzędowania. Nader przyiem szczęśliwym być czuję się, iź usiłowanie moje tak dla Rządu, jako i dla was. zacni Obywatele, daretnnemi »itfcyły. - Zeznając Was teraz prjyjmijcie

Król. Kommis«arz ankcvrnv.

Obligi długu państwa .

Obhgi bankowe ai do włączni lit. H Zachodrao- Pruskie listy zasta wue. . . . Listy zastawne W. Xi£stwa Poznańskiego.

Wschodnio- Pruskie Vlaskie.

po 961po 951

99} 1061

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1833.03.25 Nr71 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry