GAZETA

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1833.03.29 Nr75

Czas czytania: ok. 19 min.

Wielkiego i

Xiestwa POZNANSKIEGO

Nakładem Drukarni Nadwornej W. Dekera i Spółki, - Redaktor: A. Wanrww&hi.

J\$ 75. - W Piątek dnia 29. Marca 1833.

Wiadolllości krajowe.

Z Berlina, dnia 25. Marca.

N. Pan raczył Radzcę Regencyjnego Barona Sehleinitz w Kwidzynie mianować Nadradzcą Regencyjnym i Dyrygentem wydziału przy Regencyi w Bydgoszczy i patent jego własno* rocmie podpisać.

rUI -JI -JI «JI«j*«JI -JI - j

Wiadolllości zagraniczne.

R o s s y a.

Z Petersburga, d. 6. (18.) Mar«».

Przez Reskrypt Cesarski 23. z. ra., Komendant m. Irkutska Gen.-Major :ł:okrowski 1., mianowany Kawalerem orderu S, Stanisława 1. klassy.

Ukazy Cesarskie do Rządzącego Senatu: - 17. Lutego. Dyrektor Kommissyi budo« -mictwa w Moskwie Senator Basziłcw otrzymuje w darze na dziedzictwo 5000 dziesięcin ziemi z własnego wyboru w jednej z takich Wielkorossyjskich gubernii, gdzie są ziemie zbywające. - Z liczby wybranych przez: szlachtę kandydatów, zatwierdzeni zostają Prezydentami Izb sadowych Mohylewekica; kry«

rninalnej, Assessor Kolegialny Lew Siacbowski i cywilnej, Assessor Kol. Ignacy Siebeka. Setizią zaś tamecznego Sądu Sumienia« dymissyonowany Sztabs-Rotmistrz Jan Czeremisinow, - 20. Lutego. Senator, Radzca Tajny Hrabia Wołłowicz, na własną prośbę.

z powodu słabości zdrowia, otrzymuje uwolnienie od służby. - 2.3. Lutego. Dyrektor Departamentu oświecenia, lit. Radzca Stanu Jazykow, na własną prośbę, z powodu słabości zdrowia otrzymuje uwolnienie od służby, z pensyą 3000 rubli, na mocy ustawy o wysłużonych pensyacb. - Szlachcicowi Wiktorowi Lebtediew, który aa karę zniżonym by) do stopnia szeregowego i służył w gcim pułku strzelców, za szczególne odznaczenie się w bitwie 13. Lutego 1831. roku przeciw polskim powstańcom, przywrócone zostaje szlachectwo. Ukazy Rządzącego Senatu igo Departamentu: 1) 20. Lutego. Z ogłoszeniem potwierdzonej przez N. Pana Ustawy o stałej etraiy leśnej. - 2) 38» tegoż mca. Dla zapobieżenia wszelkim wątpliwościom i nieporządkowi w głosowaniu na wyborach szlacheckich, Cesarz Jmć, na przedstawienie P. Ministra spraw wewo. raczył rozkazać, iżby cor dziennie, w czasie wyborów, przed otwarciom posiedzenia« odczytanym był spis wazy później, nieinaczej wchodzili do zgromadzenia, aż po oznajmieniu Marszalkowi Gubernialnemu o ich przybyciu. N. Cesarzowa J mć przyjąwszy łaskawie złoiony J ej przez Ministra oświecenia egzemplarz księgi pod tytułem: "Opowiadania Xięcia Kurbskiego", raczyła udarować wydawcę, urzędnika 9. klassy U sirialow, pierścieniem brylantowym, na dowód Monarszych Swych względów ku pożytecznym jego pracom. Podpułkownik de Chapelet, który wytłumaczył z angielskiego_na język rossyjski dzieło Walter-Scotta: "Zycie Napoleona Bonaparte, Cesarza Francuzów", za ofiarowane N. Cesarjowi Jrnci, J. C M. Xieciu Cesarze« wirzowi Nistęiicy i J. C, M. W. X ęciu Michałowi egztmphrze lego przekładu, miał szczęście otrzymać od N. Pana pierścień brylan towy .

Podług wiadomości otrzymanych tu przez kuryera z Konstantynopola z d. l1.j23. Luteg o, eskadra pod wodzą, Kontr- Admirała Łazarewa przybyła już do Bosforu. Stanęła ona na kotwicy przed Bujuk-dere < j21. Lutego zrana. Tegoż dnia Radzca Tajny wójt imy Muszyr- Acbtnet- Basza, Generał -Adjutant Sułtana, w imieniu J ego Wysokości wynurzył najżywszą wdzięczność Posłowi 'Cesarskiemu P. Bulieniew, równie jak i P.

Gen. - Porucznikowi Murawie», za tak świetny dowód pieczy J ego Cesarskiej Mości o dobro Porty Ottomańskiej. N azajutrz odwiedził lei naszego Posła Seraskier ChosrewBasra, w towarzystwie licznego orszaku. Wysoki ten dygnitarz ponowił 2 najźywszem roz rjtwnieniem oświadczenia wdzięczności S ul» Gna ku N Cesarzowi, i odwiedził KontrAdmirała Łazarew, który go przyjął na swym okręcie ze zwykłemi honorami wojskowemi. Seraskier uwiadomiwszy Kontr-Admirała, że J ego Wysokość zamyśla przyjąć go za dni trzy lub cztery n * prywatnem posłuchaniu, oświadczył chęć, w charakterze byłego Wielkiego Admirała, obejrzeć wszystkie części okrętu; po dopełnieniu czego, jako prawdziwy znawca, wynurzył swoje podziwienie c porządku, pięknej postawy osady okrętowej i wzorowego ochędostwa. seraskier powracając na ląd pozdrowionym był wystrzałem t dział okrętu admiralskiego. - Przed przybyciem jeszcze eskadry intercsa w Konstantynopolu wzięły pomyślny obrót. Armia egipska wstrzymała dalsze swe postępy; jawne niebezpieczeństwo niegroziło już stolicy, wszystko nawet zapowiadało bliskie przymierze. Słowem krytyczne okoliczności, które zmusiły Porte w d. 21. Stycznia do proszenia pomocy Roesyi, już się były odmieniły, kiedy eskadra roseyjska zawinęła do portu Bujukdere. 1 tak, djło się widzieć, it obecność jej w zatoce Konstantynopolitańskiej niebyła konieczną. Gdy wszakże Sułtan niewyrzekał się jeszcze myśli ocieczenia eię, w razie potrzeby, do pomocy, którą CesarzMmć pospieszył mu ofiarować, przeto między poselstwem Cesarskiem, a Ministerstwem Oitomańskićm uradzono, zgodnie z wolą J. C. Mości, iżby eskadra tymezasowie odpłynęła do Sizopolu, portu najbliżej położonego od zatoki Konstantynopolitańskiej. Eskadra wyjdzie lara z pierwszym pomyślnym wiatrem. - Środek ten zupełnie się zgulza z dobrem Sułtana. N. Cesarz J mć, wierny zasadom, któremi się przewodniczył w interesach Wschodu, w rMptiności też pochwalił krok przedsięwzięty przez Jego Posła w Stambule. Wojska przeznarzone do wylądowania, o które prosiła Porta, posłane zostały razem z eskadrą', pod wodzą Wice - Admirała Kuuuni do Sizopoia, gdzie się połączą r eskadrą Kontr-Admirała Łazarew, ażeby stamtąd wtpólneioi siłami dążyć mogły na obronę Konstantynopola, gdy tego okoliczności wymagać będą. Podług najnowszych wiadomości z Konstantynopola, z d. 17. Lutego (t .Marca), ode*. branych w Odessie przez okręty kupieckie, eskadra Kontr-Admirała Łazarew, tego dnia stała jeszcze przed Bujuk-dere, a w stolicy państwa Ottoutańskiego panowała zupełna spokojność.

Francja.

Z Paryża, dnia 16. Marca.

Z Bordeaux donoszą pod dniem 14. m. b.: "Polepszenie zdrowia Xięźny Berry niedługo trwało, jak się zdaje, kiedy, wczoraj zrana doktor Gimrac znowu z największym pospiechem wyjechał na zamek Blaye." Spodziewają się tu wkrótce przybycia Marszałka Maison. Słychać, iż dn. 12. b. m. nadeszły do wydziału spraw zagranicznych pisma urzędowe z Petersburga, tyczące eię noty, którą Xiąźę Broglie podał przed miesiącem gabinetowi rossyjskiemu wzplędem Turcyi, a n'a którą odpowiedziano, iż interweocya Rossyi w sprawie wschodniej jest zupełnie bezinteresowną. Na zabawie wieczornej dnia 12. b. m.Paa Dupin oświadczył się stanowczo prisciw Ministeryum, i między inne mi słowami posiedział: " N a przyszłość ustało Parci-qut i quoique, W pewnych przypadkach trzeba oświadczać się z energiąj' Oddalenie i uf-ię uczucie. Dnia 7. b. m, rano odwiedziło ich 400 osób. Jest rzeczą godną uwagi, iź po t> ni wypadku, niektórzy Deputowani chwiejący się w zdaniu suojein, przeszli na stronę oppozycyjną. Żaden z wezwanych członków oppozycyjnych Izby Deputowanych niebyt w zeszłą środę wieczorem na Jconcercie w pałacu Tuileryow. Donoszą 2 Bajonny, lZ cholera grasuje w Vigo i kilku wsiach w okolicy rzeczonego miasta, K o n et ytucyon ista pisze: "Wizerunek Pana Dupin wyszedł w zbiorze wizerunków sławnych współczesnych męzow, z przydaniem części listu, który pisał d. 7. Paźdz, do Marszalka Soult, wy mawiając się od przyjęcia urzędu Ministra» Dzienniki tutejsze umieściły z tego listu następujący wyjątek: "N iemogę się obowięzywać, abym bronił i usprawiedliwia) wszystko, co się stało, a zwłaszcza sposób zrobienia pewnych rzeczy. Nieośmiełam się twierdzić, iź Kroi niema szczerszego i przychylniejszego przyjaciela nademnie ; lecz będąc przychylnym w granicach mego przekonania, niechcę niczego, czegobytn z teinie przekonaniem niemógł żądać." PanEtienne, Wice-Prezes Izby Deputowanych, równie jak Pan Berenger, ma należeć do strony oppozycyjnej. Gazeta Francyi dzieli Izbę Deputowanych na dwa główne oddziały: ministeryalny i uieniinisteryainy. Do pierwsze so oddziału należy (według niej) 100 członków; do rzędu zaś członków nieministtryalnych należą: 1) Oppozycya lewej strony pod naczelnictwem PB.Odilon-Barrot, Laffitte i Lafayette, złożona ze 140 Deputowanych. 2) Stronnictwo średnie, z godłem: Quoique Hourbon, pod przewodnictwem PP. Dupin i Berenger, prócz tego ci, co opuścili stronę ministeryalną; rarem członków 90. 3) Oppozycya prawej strony, prowadzona przez P. Berryer, i złożona c 3 wyraźnych i 12 milczących członków, azatem z 15. Tym sposobem, gdy się okazuje, fe strona nieministeryalna liczy członków 245, a przeto o 45 więcej jak ministeryalną, wypada podług zdania gazety, źe koniecznie albo Izba rozwiązaną, albo Ministeryum zmienionem być musi. Dnia 7. b. m. przybyły do Tulonu korweta "Caravane" i bryg" C omete," pierwsza z Ankony, a drugi z N awarynu. Bryg ten przywiózł obszerny raport o wylądowaniu Króla Ottona w Nauplia. .

K o n s t y t u c Y o n i s t a twierdzi, iż słychać bardzo o odwołaniu Generała Savary z Algie

ru i mianowaniu Generała Guilleminot naczelnym dowódzcą tej osady. Głowna kwatera Generała Tyburcego Sebastiani, została przeniesioną z Amiens do Calais.

Pan Lasteyrie, siostrzeniec Gła Lafayette, wyjechał znowu do Opono, skąd niedawno wróci ł byt do tuieJ 6zej stolicy. Fregata "Victoria" popłynęła dnia 4. b, m.

z Tulonu do Algieru; na pokładzie jej znajduje się 350 żołnierzy. Liczba gazet wa Francyi oprócz Paryża wychodzących, wynosi obecnie 243. VV szczególności liczy ich Lyon 8) Maisylia 7, Tuluza 7, Bordeaux 6, Rouen 6, Amiens 4, Lille 4 Caen 4 N an tes 4 i t. d. Liczba pism pe, , ryodyczii)ch, które wychodzą w Paryżu, wy. nosi 217. Akademia umiejętności mianowała w miejsce Dra Dc-Ipech, Pana Ast1ey Cooper członkiem swym korespondującym. St. Symoniści podnoszą znowu głowę. D n.

10. b. m. pewna ich liczba przechodziła przez Place-Royale w swoim ubiorze, śpiewając pieśni. N aturainie wkrótce zebrało się pospólstwo około nich; lecz straż miejska wezwała ich, aby się rozeszli, i dwóch jako burzycieli spokojności zaprowadziła do aresztu. Dnia 26. Lutego kilku St. Symonislów udało się z Tulonu do Ajaccio. Przed wyjazdem wydali odezwę do mieszkańców Korsyki. Minister marynarki powstawał niedawno w piśmie postanem do Tulonu na powolność, z jaką odbywa się wybieranie rnajikow, przez niego polecone, w Jtym obwodzie morskim. W Ministeryum marynarki mówią teraz o mającćm nastąpić opuszczeniu Ankony i oddaniu jej wojskom papiezkim. Słychać, źe pułk 66fy i kompania artyleryi, mają odpłynąć do Morei na fregacie "Arthemisia " 1 korwetach transportowyc h "C a r a van e" i "R h o n e . " Journal du Commerce pisze: "Każdy postrzega, iź wypadki parłamentowe w zeszłym tygodniu zmieniły położenie Ministeryum. Gabinet utracił większość kresek w jednych okolicznościach, a w drugich pozyskał ją, lecz z wielką trudnością, i okazuje się coraz jawniej, iź trzeba będzie albo zmienić Ministeryum, albo rozwiązać Izbę Deputowanych, Wkrótce podobno jedno z tego dwojga nastąpi. T o n, jaki teraz przybrał dziennik ministeryalny N o u vel i s t e, zdaje się zapowiadać rozwiązanie; powstaje mocno na stronnictwo będąee w środku między oppozycya i przy. chylnemi Ministrom; utrzymuje, iź Ministeryum ma większość, bo ją miało podczas adres u, a większość ta bronić będzie gabinetu * kszość może nie słuchać głosu mądrości i zbliżyć się do nierozważnych Rojahstów, a przez dziennik No u ve liste odzywa sie.: "Wtedy &dwołamy się, do Francyi, a geniusz kraju będzie z nami." Dnia ii. b. m. posiano przez telegraf do Tulony rozkaz przysposobienia okrętu liniowego "Superbe'S do żeglugi, tak, iżby za pierwszem zaleceniem mógł wypłynąć. Niewiadome jest przeznaczenie lego okrętu, musi b) ć atoli ważnem; do przewiezienia bowiem zwyczajnych rozkazów nieuiywa się okreiów liniowych. Okręt liniowy "Marengo," fregata "Herminia" i kilka mniejszych statków, mają niezwłocznie udać się za okrętem" Superbe. " Journal du Commerce donosi, że Francya przygotowuje wyprawę przeciw Gonstantiue, i że dowództwo tej wyprawy otrzyma Marszalek Clauzel. Generał Bachelu będzie mu towarzyszył. Pożyczka grecka była powodem nowych tłómaczeń między bankierem Rothschild i Xięeiem Broglie. Minister bawarski w podanej nocie wzywa rząd francuzki o przyspieszenie tego interesu, który wstrzymuje organizacyą monarchii Króla Ottona, P. Rothschild niebardzo był kontent z odpowiedzi Ministra, i ponowił zwykłe uskarżania na odmówione zaręczenie, na co P. Broglie oświadczył, iż nie we wszystkich okolicznościach, podlegających kontroli Izby, mogą Ministrowie działać według życzenia swego, i że d'a tego łatwo być może, iż interes ten odłożonym zostanie do przyszłego zebrania Izb. G a z e t a F r a n c y i umieściła co następuje, , M e s s ag e r donosi, że hotel i dobra Pana JLaffitte wystawione są na przedaź. N a t i o - n a l użala się, że Minister wojny szkolę politechniczną pragnie przekształcić w koszary. C o u r r i e r f r a n c a i s wylicza między osobami, które wpadły w niełaskę u teraźniejszego rjądu: PP. Odilon- Barrot, Lałayetłe, Dupor.t de l'Eure, Joly, Łauience, Coulmann, Cordier, J oiisselin, "Dubois- Ayrne, Dubois de Nantes i.Baude, i dodaje, że wkrótce przyjdaie kolej na Pana Dupin. " Zmarły przed kilku dniami Kardynał Xiąźę Bohan, zostawił w testamencie cały ogromny swój majątek, synowcowi swojemu J osselin, synowi Xcia Iyeona; synowicy swojej zapisał tylko w posagu 130,000 Ar,> kościołowi zaś vi Besancon rocznego dochodu 37,000 fr. Słychać o planie przekopania międzymorza Suez; przedaięhieica układa się z Wice-Królpm Kgiptu względem warunków, pod klóreirii chce się lego podjaAć. Spodziewają się przez

to powiększenia dochodów celnych i użytkowania z kopalni złota, które odkryto na stro. nie arabskiej międzymorza, a z których teraz nie można użytkować dla braku drzewa i trudności transportu. Z dnia 17. Marca.

Sąd Assyzów w Montbrison zakończywszy d. 14 m. b. działania swoje w sprawie przeciw passażyerom na statku "Carlo Alberto," wszystkich obżalowanych za poprzednim jednozgodnyrn wyrokiem przysięgłych, u z n a ł niewinny mi. Posiedzenie wczorajsze Izby Deputowanych rozpoczęło się już o godzinie 13. w południe. Było naówczas jednak ledwo 30 członków obecnych w sali. P. Roger wniósł nasamprzód w imieniu Kommissyi o przyjęcie projektu do prawa, żądającego 65,000 fr. na nagrody za połów stokftszow i wielorybów. Gdy po dokończeniu tego sprawozdania liczba członków przytomnych niebyła się powiększała, domagali się niektórzy wezwania po imieniu, które też natychmiast jeden z Sekretarzy wykonał. Porządek dzienny stanowiły polem obrady nad projektem do prawa względem dalszego tymczasowego poboru podatków, aż do dnia 1. Czerwca. Baron Mercier oświadcz>ł, iż niezabiera głosu końcem zbijania tego projtktu, którego przyjęcie zdaje musie być potrzebnem, lecz, aby wynurzyć niezadowolenie swoje, że Kommissya w sprawozdaniu swojem zajmowała się przedmiotem jej wcale obcym, 1. j. planem, aby po teraźniejszych posiedzeniach Izby niezwłocznie następowały sessye na rok J 834 - Mówca utrzymywał, że zamiar takowy istniejącym prawom i duchowi rjądu reprezentacyjnego wbrew się sprzeciwia, że więc do przeparcia onego, mając wzgląd nazagubne skutki stąd wyniknąć mogące, wcale się przy. kładać niewypada. Podobnie się też llómaczył P. Havin. Jeśliby, powiadał między innemi, dobro kraju niezwłocznego zagajenia drugiej sessyi wymagało, skłoniliby się niemyłnie do tego Deputowani; wszakże zachodzi tu inne, wyższe pytanie, t. j ., C2Y ljba drugi budżet uchwalić powinna zanimby kraj pieotrzymał innych ważnych praw, jakoto, prawa municypalnego, do którego już od dawna wzdycha. "J estźe też postępowanie Ministrów, pytał mówca, lak prostem, abyśmy mu inogh wielkie dać dowody zaufania naszego? Ja bynajmniej niejestem zdania tego i chcę tu tylko namienić w krótkości o tych środkach administracyjnych, które nas wszystkich wstrętu ku Ministrom nabawić powinny.'. P. Havin rozwodził się następnie nad obiema wyprawami belgijskłemi, które przedsięwzięto bes niektórych uwagach Pana M un tz, sprawozdawca powtórnie podawszy ogół obrad, usiłował dowieść konieczności drugich posiedzeń. Wszczęły się potem debaty nad trzema pojedyńczerr.i artykułami projektu do prawa, stosownie do którego stałe podatki podług dotychczasowych ustaw aż do dn. i. Czerwca, a niestałe aż do d. i. Grudnia r. b., maja, być nadal po bierane, w którym celu Ministrowie otrzymują kredyt prowizoryjny 142,000,000 fr. Cały projekt do prawa przeszedł następnie większością głosów 225 przeciw 47, - Równie przyjęto 9 projektów do prawa, stosownie do których, rozmaite departamenta i miasta do zaciągania pożyczki albo wypisania nadzwyczajnych podatków się upoważniają. Minieier spraw wewnętrznych przełożył potem dwa nowe projekta do prawa, żądając na dalsze wsparcie wychodźców politycznych na r. 183? dodaikowo 624,524 fr-, a na r. 1833.» 1,500,000 franków.

W trzecim projekcie do prawa, wniesionym przez tegoż Ministra, żąda rząd, aby jeszcze na rok jeden został umocowanym do wyznaczania wychodźcom podług woli swojej pewnych miejsc pobytu. Nareszcie czwany projekt do prawa, przełożony przez Hr. Argout, dotyczył się pensyonowania gwardzistów narodowych, ranionych d. 4. i 5, Czerwca, tudzież wdów i sierot poległych, w którym celu żądano tymczasowego kredytu 50,000 fr. - Po odesłaniu tych projektów do druku, zajęło się zgromadzenie prawem względem naboru rekrutskiego 80,000 ludzi z klassy na rok T832. Pan de Ludre zapytał, na co się ten kontyngent zda w chwili, kiedy o powszechnem rozprawiają rozbrojeniu? Odrzekł Minister wojn y, że z tych 80, 000 ludzi lylko io,OoO wstąpi w służbę czynną wojska, a 16,000 do mary. narki, reszta 64,000 miała pozostać w siedzibach swoich, aby tam tworzyć siły odwodowe w razie potrzeby naglącej. Dwa pierwsze oddziały projektu przyjęto bez trudności, dwie poprawki jednak PIJ. Dupont i Poule, r których pierwszy wniósł o regularniejszy podział kontyngentu, drugi o zaciągnienie wszystkich młodych ludzi, których rodzice od lat 30 mies*kają we Francyi (jeśli sami nieoświadczą, że ehcą być poczytywanymi za cudzoziemców), 20Stały odrzucone. Przeszło następnie całe prawo większością głosów 236 przeciw 17, T e m p s dzisiejszy donosi, iż się dzisiaj odprawi zgromadzenie redaktorów gazet tutejszych oppozvcyjnych, celem ułożenia formy, w jakiej ogólna subskrypeya na korzyść Pana Tjaffitte ma być otworzoną.

Stosownie do najświeższej wiadomości z Al 4gieru, Generał Savary doznał napadu appo« plexy1. Hr. Sebastiani oczekiwany tu z powrotem za kilka dni. Z dnia 19. Marca.

Wczor toczyły i zakończyły się badania przed sądem Assyzów w sprawie obżałowanych z dn. Ig. Listopada przed zgromadzeniem równie licznem, jak w dniach poprzedzających. Po dodaniu kilku słów ze stronyadwokatata.

Moulin do rozprawy mianej wczoraj przez Pana J oly, po powtornem udowodnieniu prtyczyn skargi przez GInego Prokuratora i odpowiedzi na nie adwokata J oly, zabrał głos Bergeron sam na obronę własną. Posiedzenie na pół godziny przerwane o godz. 4. znowu otworzono. Prezes wyłuszczył następnie w całości debaty sądowe w rozprawie, która przeszło 2 godziny trwała i napomniawszy przysięgłych, aby w rozstrzygnieniu sprawy jedynie tylko sumiennie szli za wewnętrznem przekonaniem swojern, następujące im przełożył pytanie: "Czy uczynił Bergeron zamach na życie Króla? Czy winien Benuit uczestniczenia w tej zbrodni?" - Przysięgli udali się następnie do pokojów obrad swoich. Było już oko> ło 7mej godziny; ale żaden ze słuchaczy niewyszedł z sali, ponieważ wszyscy z natężona ciekawością wyglądali wyroku przysięgłych. Po trzy kwadransowych obradach uznali przysięgli Bergerona równie jak Binoila za niewin * nycJI, poczem obudwóch natychmiast wypuszczono na wolność. Po ogłoszeniu wyroku tego, jednozgodne i huczne w sali i między pospólstwem na ulicy licznie zgromadzonern, słyszeć się dały okrzyki radości i zadowolenia. G a z e t t e d e F r a n c e p o w i a d a, ż e p ro c e« passażyerów statku "Carlo Al berto, " rząd 900,000 fr. kosztowało.

Z Blaye ,donoszą pod dn. 14. m. b.: Xiężna Berry ma się zupełnie dobrze; wygląda tylke nieco blado i bardzo zasmucona. , ,Pan Dubois, pisze dzisiejszy M e e s ag er, nieotrzymał jeszcze urzędowej notyfikacyi o uwolnieniu swojern od służby. Wyborcy i mieszkańcy dolnej Sekwany, których zastępcą P. Dubois, założyli przeciw dyinissyi jego uroczystą protestacyą, kiedy krok takowy gabinetu w najwyższym stopniu wolności Deputowanych uwłacza. Minister wojny przedłużył urlopy ofkeróur i żołnierzy, kończące się dn. 1'; Kwietnia, ai do d, 1. Lipca. A n g l i kj Z L o n d y n u, dnia 16 A 'Marc».

N. Pan raczył Lordowi Durha'm, składając*, mu urząd Wielkiego Zachowawcy" pieczęci, nadać tytuł Viscounta Lambton i Hrabiego Durham, mający przechodzić prawem dziedzictwa na potomków jego. - Słychać, źe Lord Carlisie, obecnie członek gabinetu, nastąpi po Lordzie Durham w urzędzie W. Zachowawcy pieczęci; zresztą niewierny o tein nic pewnego, Dnia 13. m. b. nadzwyczajny Poseł Wysokie jPorty, N atnick Hasza, pożegnalne miał posłuchanie u N. Pana, ponieważ wciągu dni kilku z Londynu wyjechać zamyśla. Kuryer dzisiejszy powiada: Ponieważ wczoraj w Cytyi głoszono, że P. Dedel cinia tego zniesie się z Lordem Palmerstonem i Xciem Tallejrandem, celem rozpoczęcia zawieszony cli od nit jakiego czasu układów w sprawie holendersko belgijskiej, z natężoną ciekawo, ścią wyglądano wiadomości o wypadkach poprzednich tej rozmowy. Donoszą nam rozmaite w tym przedmiocie nowiny; ponieważ żadna jednak niepochodzi ze źródła wiarogodne go, woleliśmy je całkiem pokryć milczeniem. Zresztą jest P. Dedel trzecim Posłem, którego od wybuchu rewolucyi belgijskiej rząd holenderski tu przyseła. Teraźniejszy Sekretarz legacyi holenderskiej, jest bliskim krewnym Pana Dedela." Połączona eskadra, składająca się z okrętów angielskich: "Donegal," "Talavera" i "Malabar" i z okrętów francuzkich "Satellite," "Sirene " i dwóch innych fregat, udała się dnia 13. m. b. z Deal przez lak nazwane Gulls na morze północne, aby tam krążyć. Okręty angielskie "Stag," "Larne" i "Scout" i fregata jedna francuzka, zostały w Deal. W cenie obligacyi portugalskich nienastąpi - Ja od dnia onegdajszego żadna odmiana, ponieważ zbywa dotychczas na nowszych wiadomościach z Porto. Gazeta Kur y er przyrównywa Holendrów i BeJgijczyków do dwóch linii geometrycznych, które zawsze idą blisko siebie, a nigdy się niezejdą; ma jednak nadzieję, ii sprawa ich jest teraz bliską końca. Donoszą z Kantonu (w Chinach) pod d. 16.

Października, iż tameczny Gubernator Le doznał porażki od powstańców, poczem okutego w kajdany powieziono do Pekinu, co jest niewątpliwą wróżbą jego śmierci. Był on wielkim nieprzyjacielem Anglików. W różnych wielkich miastach Irlandyi, Anglii, a nawet Szkocyi, odprawiły się zgromadzenia, na których uchwalono petycye przeciw bilowi względem Irlandyi. Król Francuzów przesłał Panu Aetlej Cooper Bart order legii honorowej, Oddał mu go d. n. b. ffi. Xiazc Taliejraod,

Mniemają, iż Hr. Matuszewicz'wyjedzie stąd za dwa tygodnie. Dnia 15. Lutego miał wstępne posłuchanie u Dom Migueia w Braga nowy Poseł hiszpański Generał Cordova, Słychać o niezwłocznern uzbrojeniu w Portsmou th 6 okrętów liniowych i tyleż fregat, które mają płynąć do Dardam llów. Dotąd jednak nie otrzymano w Porumouth takiego rozkazu; wszakże znajduje się tam kijka okrętów wojennych, zupełnie przysposobionych do żeglugi. Przyprowadzono oraz do Porisinouth kilka okrętów kupieckich ln»lendef»fcicb, płynących z przylądka Dobrej Nadziei i Chin. W Manchester odprawiło się w zeszłym tygodniu zgromadzenie 400 mieszkańców, i uchwaliło petycyą przeciw bilowi irlandzkiemu. Armia nasza w Irlandyi wynosi teraz 28,600 ludzi. J estto korpus j eden znajpiękniejszych w kraju naszym. Codziennie jeszcze wyeełają tam posiłki. Mowa Xcia Broglie w francuzkiej Izbie Deputowanych miana z okoliczności rozpraw nad budżetem spraw zagranicznych, bardzo się tu niepodobała z powodu oświadczenia uczynionego w sprawie jiortugalskiej. Niewiadomo, czy Xźę Broglie ryeczywiście był tego zdania, jakie w Izbie wyłuszczył. To nam wszelako wiadomo, że Xźę Tallejrand i Lord Palmerston już się na to zupełnie zgodzili, ażeby położyć koniec wojnie w Portugalii, i źe cel ien przez dotychczasową neutralność osiągnięiym być niemoie, Ze, gdyby Anglia i Francya uznały jedne lub drugą stronę walczącą, walka ta bezzwłocznieby się zakończyła, to jest także więcej jak pewna; równie 1 to niepudpada wątpliwości, iż rząd nasz przychylny jtgt KroIowy Donnie Maryi.

Admirał Codrigton kreskował niedawno w Izbie niższej za stroną Ministrów przeciw wnioskowi Pana H uine, względem zniesienia nieczynnych urzędów w wojsku 1 marynarce. Niektórzy obywatele w Plymouth, co się przyłożyli do wyboru jego na członka W6pomnione} Izby, uważali lo jego votum za uchybienie dawniejszym jego przyrzeczeniom; z tego powodu Admirał przesłał pismo do umieszczenia w gazecie, wychodzącej w Plymouth. Oświadcza w niem, iż wkrótce Izba niższa zajmie się kwestyą względem nieczynnych urzędów, a wtedy da się widzieć, jak Admirał dotrzymuje swoich obietnic; kreskowanie jego przeciw wnioskowi P ana H u m e stąd tylko pocho« dzi, ii niech ciał bez potrzeby zatrudniać Ministrów. " N i e marn (wyraża Admirał) ścisłych związków z rządem teraźniej szym; ieczzwzglę a które sprawiły im nieukontentowanie z piastowanych urzędów, należało mi równie jak innym zważać, czyli sprawy nasze krajowe byłyby lepiej kierowane przez Panów Hume i O'Connella z jednej strony, a Torrysów i przeciwnych reformie z drugiej strony." Jedna z tutejszych gazet umieściła następu jacy wyjątek z raportu amerykańskiego towarzystwa mierności: "Jest teraz 21 czynnych towarzystw mierności, które mają 4,000 podobnych towarzystw filialnych pod swoim kierunkiem. Więcej niż 500,000 ludzi w kraju Zjednoczonych Stanów Ameryki północnej, obouiązało się nieużywać żadnych mocnych trunków, a przeszło półtora miliona osób tale czyni bez wyraźnego obowiązania się. Corok wypływa z portów Sianów Zjednoczonych 600 okrętów, które niemają żadnych mocnych trunków dla ludzi okrętowych. Zamknięto przeszło 1,000 gorzelni, a więcej niż 4,000 szynkarzy, przedających wódkę musiało zaniechać tego handlu. Rachują, iż przeszło 4.500 ludzi, oddanych pijaństwu, uwolniono od tego nałogu. Odebrano tu przez statek "Columbia," przybyły r Ameryki d. 2. Marca do Penzance, następującą wiadomość: Z Bostonu dnia 7. Lutego, Dziennik w Filadelfii wychodzący winszuje sobie, iż może donieść, że obawy wojny domowej zniknęły w chwili, kiedy mniemano, że nastąpi-niechybnie. Dodaje: uderzenie, którego się lękano, odwrocanem zostało. Prowincya Karolina północna, odstąpiła swoich wymagań. WieJu z tych, którzy przeciwnymi byli temu pojednaniu, ujrzą z radością, ie rząd centralny niepotrzebuje używać już Środków surowych.

Z dnia 19. Marca.

Hr. Matuszewicz udał się dzisiaj z Londynu do Mellon Mowbray, aby tam potrzebne poczynić przygotowania do odjazdu swego do Petersburga. Gazeta Sun donosi dzisiaj w wiadomościach giełdowych: "Wyglądają obecnie r nadzwyczajną obawą i lękliwą ciekawością w Cityi nadejścia wiadomości,' ttófe pakietbot wyspy Malty względem położenia Dom Pedra i jego armii w Porto ma przywieść; obawa ta dotychczas hieustała, i niesłychać, aby pakietbot Maltański jakie miał przywieść nowiny; tymczasem utrzymuje się ciągle pogłoska, że w Cityi już nadeszły wiadomości o kapitufacyl" Dom Pedra i wojska konstytucyjnego i zajęciu miasta Porto przez Miguelistów. Słychać, że rząd już ma autentyczne o tem doniesienie,"

Kuryer dzisiejszy pisze, co następuje: "Wieść o domniemanej i niby to d. 6. m. b.

nastąpionej kapiiulacyi Dom Pedra, krążąca od kilku dni w Cityi, powinna być poczytywaną ra zupełnie płonną, kiedy dzisiaj zrana statek parowy "Alban" 2 Malty przybył, który r Vigo d. 12. ui. b. wypłynąwszy, żadnych niesłyszał o kapiiulacyi takowej wiadomości. Na pokładzie onego wraca Kapitan Crosbie, który dla nadwątlonego zdrowia wyrzekł się komendy swojej w eskadrze Sartoryusza. Listy tym pakieibotem nadeszłe jeszcze niezostały rozdane, gdyż wprzód kwarautanę przepisaną odbyć powinny."

ROZlllaite wiadolllości.

W Monachium znajduje się w tej chwili właśnie dwóch tak zwanych krolow ogniowych, Rossyanin Scbwarzenberg i Datiurger, Bawarczyk, były jego służalec, tlossyjski zwycięzca ognia oświadczył, że Daburger ni tmoie sobie rościć prawa do nazwiska arty et y, len zaś odpowiedział mu, że równie jest tak zręczny, jak i jego mistrz poprzedniczy , i ie ten ostatni niesłusznie go prześladuj e, gdy z lIIIII łat kilka rozmaitych iosów doznawał . W okolicy dawnej Tarkwinii, tak wsławionej przez przedsiębrane tamże w czasach ostatnich kopania, które znaczną zdobycz malowi - deł, waz 11. p. wydały, odkr>ł w dzień N owego-Koku 1833. znany wszystkim badaczom starożytności, Marzi, pogrzebną grotę etruską, która okazałością b wiele przewyższa wszystkie dutąd tam znajdowane! Grobowiec tert, czyli grota, złożony jest z równego czworokąta 1 podj>any w środku wielkim, równie czworokątnym słupem. Po obubocznych stronach i na stronie odwrotnej słupa, umieszczone są trzy uskrzydlone geniusze, wielkości naturalnej; na stronie czelnej zaś, obróconej ku wchodowi, znejduje się długi napis etruski. Cała ta grota okryta jest najpiękniejszerni i najlepiej zachowanemi malowidłami i ozdobami. Po lewej stronie od wchodu widać całą grupę figur, nad którerni umieszczony równie długi, napis etruski. Wokoło ściany rozciąga się amfiteatralnie z trzech stopni złożone podwyższenie, na którern sarkofagi stoją, płaskorzeźbami i napisami okryte. Okazałość i szczególność budowy tej pogrzebnej groty, jej malowideł i napisów (wyrażono wobszernem o tętn doniesieniu, umieszczonem w D i a r i o di K o m a z d, 10. Stycznia r. b.), ma być takiego pniu uwagę wszystkich badaczow siarożytności. Następujące nowe sztuki grano w Paryżu: Les mathturs d'un amant luureux, krotochwila we dwóch aktach Scribego. Nigdzie więcej nieokazał ten autor dowcipu, jak w tej zupełnie dobrze napisanej sztuce, którą z największemi pochwałami przyj ęto. Ibrahim, au U troneet la fiancee, mełodraina w trzech aktach Laurancona, dubia i ładna sztuka, lubo w niej niema ani cudzołóstwa, ani politycznych wybuchów, i chociaż napisana w dawnym smaku. - Wychodzi tu tygodnik, podtytułem: Gazette de St. Pelagie 'et des toutes mażżónt de ditention. Wydawca przedsięwziął szczególniej powstawać na uchylenie uwięzień za długi i podawać do publicznej wiedzy niesprawiedliwości, codzień z wykonania tychże uwięzień wynikające. Wreszcie w piśmie tern będzie oraz mowa i o innych błędach w irancuzkim eystemacie karnym, tudzież o potrzebnych ulepszeniach onegoź. - Czas ostatni był tu szczególniej obfity w pisma czasowe; na raz wyszło cztery nowych: Dziennik zdrowego rozsądku (Chwała Bogu); Dziennik co łat dziesięć wychodzić mający; Dziennik dla dzieci, i Dziennik Wezuwiusza. Ustami ten dziennik będzie bez wątpienia z największą bezstronnością i skrupulatnością umieszczał wiadomości o wybuchach Wezuwiusza. Co się zaś tyczy dziennika co lat dziesięć wychodzić mają. cego, zapewne nań na wiek cały naprzód zaliczać potrzeba. - Na ostatnich balach dworskich w Paryżu grano nowe kadryle Tolbequa, zwane Fashionables, które się niezmiernie podobały. - Marszałek Soult odebrał lego N owego-roku 71,000 biletów wizytowych, gdy tymczasem Villele, w epoee największego swojego szczęścia, mógł zaledwo do 55,000 doprowadzić. - Znany plac Greve, na którym podczas rewolucyi tyle krwi obywatelskiej płynęło, niebędzie odtąd używany do karania śmiercią zbrodniarzy, albowiem poświęcony został krwią obywatelską w Lipcu r. 1830. - Nowy, przez zręcznego mechanika, P. Dietz, w Paryżu wynaleziony instrument, pod nazwą Polyplektron, z którego głos wydobywa się za pomocą smyczka, poruszającego struny, podobał się bardzo na koncercie, danym tamże w sali Pana Pope dnia 19. Stycznia. - Chateaubriand za najnowszą broszurę swoje (o uwięzieniu Xiężny Berry) zyskał 50.000 fr. (Rozm. Lw.)o h W l E S Z C Z Łi N I E . D o m, położony w bardzo dobrej i ludnej »licy, mogący, być urządzony z łatwością dokażdego procederu, jest z wolnej ręki w cenie umiarkowanej dc sprzedania. Bliższą o tern wiadomość powziąść można przy ulicy Garbarskiej pod liczbą 427, na dole. Poznań, dnia 26. Marca 1833.

Wyciąg z Berlińskiego kursu papierów I pieniędzy.

Dnia 26. Marca i 833.

Papiera- Gotowimi zną

Obligi długu państwa . .

Obligi bankowe aź do włącznie lit. H. ..... . Zachodnio- Pruskie listy zastawne · * · Listy zastawne W, Xiestwa Poznańskiego. * Wschodiuo- Pruskie · S ?laskie.

po 951po 951

97i

9iU

105*

Ceny zboża na Pruską mIarę w Poznaniu. Dnia 27. Merca i833> Tal. śgr. ten. do Tal.

l 10 l 26 -1 16 15 2 24

I wagęśgr. fen. *5 28 18

Pszenica Zyto Jęczmień Owies.

Tatarka G ro c h Ziemiaki Siana cetnar a 9

H o ff. .

Słomy kopa a.

1 2 O O ff. » 3 3 5 Masła carniec I 10 1 15 Celny zboża w B er Linie.

Dnia 25. S 'ycznia 1833« L ą d e m : Tal. śgr. fen. T al. Sgr.

Pszenica l l 7 6 1 I 7 Z Y t o l 5 l 4 Jęczmień wielki 27 6 53 Jęczmień mały I .- 22 Owies 25 m 21 Groch I 7 6 W o d ą : Tal. śgr- fen.

Pszenica (biała) 2 2 6 Zyto l 8 9 Jęczmień wielki

Qrrfen. 6 b 3

Tal. igr. fen.

I 6 X 6 3

Owies Groch Kopa słomy Cetnar siana

8.

6 10 »5 5 5 7 20 20 6 l

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1833.03.29 Nr75 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry