Z RUCHU WYDAWNICZEGOsa o reorganizacji Związku Miast Polskich oraz prace J.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Grenowskiego o konstytucyjnych podstawach nadzoru państwa nad samorządem tery torjalnym i B. Brodowskiego o ewidencji ruchu ludności; zesz. 19 przynosi artykuły J. Grenowskiego o uprawnieniu władz nadzorczych do zatwierdzania budżetów komunalnych w świetle postanowień konstytucji oraz Z. M. "O właściwą wykładnię rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej w sprawie zatwierdzania budżetów komunalnych "; W zesz. 20 pisze M. Browiński o roli przemysłu w akcji inwestycyjnej miast, Z. M. p. t. "Porządkujmy gospodarkę miejską własnemi siłami II i Z. Pawlaka o dalszą nowelizację przepisów budżetowych dla związków komunalnych. W cyklu "Gospodarka miast w świetle liczb II ukazały się krótko ujęte sprawozdania Gdyni (zesz. 17), Szamotuł (zesz. 19) i Płocka (zesz. 20).

S a m o r z ą d t e r y t o r j a 1 n y.

Kwartalnik poświęcony teorji i życiu samorządu terytorialnego. Red. dr. M. J aroszyński. Rok II. Zesz. 2 zawiera m. i.

artykuły Konstantego Krzeczkowskiego p. t. "Czy istnieją nauki komunalne?", Jana Czadankiewicza o statystyce miejskiej w Polsce, dr. M. J aroszyńskiego o nowych projektach o ustroju samorządu terytorjalnego w państwie pruskiem, W. Brzezińskiego o nowem ustawodawstwie o przedsiębiorstwachgminnych we Francji, dr. K. Windakiewicza o systemie imiennych wyborów stosunkowych, wreszcie S. S-kiego o wydatkach i dochodach gmin wiejskich i wojewódzkich związków komunalnych 4 województw wschodnich w r. 1927/28. S a v r e in e n a O p ć i n a . Miesięcznik. Organ Saveza gradova Kraljevine , Iugoslavije. Rocznik V (1930) zesz. 3/4 przynosi przyczynki czeskosłowackiego ministra spraw zagranicznych dr. Benesza, ministrów polskich dr. Bartla i Zaleskiego, posła polskiego w Białogrodzie dr. Babińskiego oraz prezydentów całego szeregu miast buł garskich, czeskosłowackieh, jugosłowiańskich, polskich i ro syjskich. Strażnica Zachodnia.

Kwartalnik poświęcony sprawom kresów zachodnich. N akł. Związku Obrony Kresów Zachodnich. Red. Marian Zawidzki. Rok IX (1930), nr. 1, 2 i 3 zawierają m. i. artykuły Stefana Papeego p. t. "Dziesięć lat tea tru w Polsce zachodniej (19181928)", Bożenny Szulc-Golskiej o działalności i zasługach Antoniego Bederskiego oraz Bernarda Chrzanowskiego o strajku szkolnym w Poznańskiem i na Pomorzu w latach 1906 i 1907. Ś 'wia t K u p i e c ki. Tygodnik gospodarczy -. organ oficjalny Związków Towarzystw Kupieckich okręgów górnośląskiego, poznańskiego, nadnoteckiego i pomorskiego oraz zrzeszeń kupieckich daje w nr. 25, 20 i 27

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry