KRONIKA MIASTA POZNANIAegzemplarzy niesprzedażnych, przeznaczonych dla uczestników uroczystości otwarcia bibljoteki Jana Kasprowicza w Poznaniu.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

S t e f a n T r u c li i m. S z k i c e z dziejów szkolnictwa i kultury. Poznań 1930. N akł. Drukarni Mieszczańskiej T. A. 8° str. 140.

Zygmunt. Zaleski. Bibljoteka Jana Kasprowicza w Muzeum Miejs k i e m w P o z n a n i u . Poznań 1930. N akł. Magistratu stoi. miasta Poznania. 16° str. 24.

Emil Zegadłowicz. Chleb i w i n o. Poznań 1930- w dniu otwarcia bibljoteki Jana Kasprowicza w Muzeum Miejskiem. 4° str. 16. Tegoż. T a m, gdzie gra n i'czą Stwórca i Natura.

(Odczyt ó Kasprowiczu, wygłoszony na akademji w Inowrocławiu z okazji odsłonięcia pomnika wielkiego syna ziemi kujawskiej w dniu 7. IX. 1930 roku). Inowrocław 1930. Odbitka .z "Dziennika Kujawskiego ". 16° str. 16. Janusz Zeyland. Częstość gruźlicy w Poznaniu. (Odbhka z "Nowin Lekarskich", rok 1930, zesz. 10). Poznań 1930. N akł. Dr. Władysław Ossowski.

8° str. 16.

T e g o ż. W s p r a w i e 1 u m i era1ności niemowląt w Poznaniu. (Odbitka z "Nowin Lekarskich", rok 1930, zesz. e "'(i). Poznań 1930. Nakł. Dr. Władysław Ossowski. 8° str. 14.

CZASOPISMA Bu 11 etin de l'Institut Int e r n a t i o n a l de S.t a t istiąue. Tome XXIV - 1-erc liyralson. Warszawa 1930. 8 u str. 372. Kro n i k a War s z a w y. Miesięcznik ilustrowany, poświęcony działalności samorządu oraz poszczególnym dziedzinom życia miasta i jego historji. Warszawa 1930. Wyd. Magistrat m. st. Warszawy. Rok VI, nr. 4/5-7. K u p i e c. Tygodnik. Red. Henryk Grudziński. Rok XXIV. Nr. 37-47. Nr. 40. poświęcony jest Kongresowi Zwi ą zku Miedz. na" rodowych Targów w Poznaniu. Rocznik Statystyczny m i a s t a K a t o w i c z ar. 1928. Wyd. Urząd Statystyczny miasta Katowic. 4° str. 76. S a lon. Miesięcznik ilustrowany. Praga 1930. Nr. 9 zawiera m. i. artykuł R. S. Ulatowskiego ]>. t. "O Poznańsko radnici II (o Ratuszu poznańskim).

S a m o r z ą d m i e j ski. Ovgan Związku Miast Polskich. Wychodzi dwa razy na miesiąc. Red. Marceli Porowski. Tom X za rok 1930 zawiera w zesz. 17 m. i. dr. KI. Łazarewicza 0" czyszczanie ścieków miejskii h", Alfreda W otkego "Powołanie komisarycznego burmistrza a powierzenie wybranemu burmistrzowi próbnego urzędowania na obszarze województw zachodnich II oraz inż. Br. Piaseckiego "Plany miast na pod«ta>vie zdjęć lotniczych ": zesz. 18 podaje referat dr. Piotra Wiel$ "_

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry