THRR('.

Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1924.01.31 R.2 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

Dział ld"forycz;)y; n e d e r s ki, A:łtoni: Z początko"" Kolegium Jczuickiego w Poznaniu Tryumf Poznaiu,ki B ł a s z c z a k, AlfOJ1S: Osady podmiejski( w pobliżu l Ch2raktcrY'5tyka antropogeograficzna). B r o) S s, Dr. Kazimierz: Nieznane listy Dra Karola wski8go

118, Po zn,ania 1, 29 lHarcinko

C 11 Y b i ń ski. Alehander: 1\1ost Chwaliszewski.

K a c z m a r c z y k, Kazimi,:,rz: Malarzc poznańscy XY wieku i ich cech. I{ a 11 k'o w s k i, kl:;. Leon: Odbuduwan.i e i olnowiDie kościoła Bożego Ciała. 65, 141, 235 Ś ] a ,,: k i, Boll'sław: Z języka dawnych cechów miasta Poznania. 133 O cechu rybaków miasta Poznania. 241 Ś w i e ż a w i' k a, Marja: Zatarg o mieszkanie w A VI. wit'ku 60 T y c, Dr. Teodor: O kościółku HW. Go'harda i kulcie tego świlttego. Woj t k o w s k i, A;ldrzj: Wyrok na Karo]a lVIarcin.kowkiego za udział w powstaniu listopadowem. Notatki do biografji Karola !I']arcillkowskieg'\).

Zygmunt Krasii)ski o Karolu .Marcinkowskim.

Trzy nioznane listy Karo]a ::\Iarcinkowskicgo.

Z a l e ski. Zygmunt: Hf'rczja .Jana Czcffikiego w Pnz:wniu.

Dział hieżący: A r I y kuł y.

C z a s z, tanisław: Na lIUlflÓIlesi; () gminif' miejskiej.

D ą h l o W fi k i, Kazimip,rz: Donio-;łe znaczł'nie TV. Targu znar'1skiegorządowego )Jrojektu ustawy 207, 246 Po

Str.

139 49 11'1 229 231 161 ziemne. KiJ' kin. Rtlmislaw: Uwagi na trmat \Lt:nvv o rozbudowie miast. (Ciąg dal:::zy). 14, 37 R a t a j s ki, Cyryl, prezydent miastII: Rozwój Poznania pod rZ:Idami polskimi. Ś l a, s k i, Bolesław: Poznali w przypowieśri.

Z a l f' S k i, Zygmunt: Śp. Ludwik Fra:lkiewicz.

Pn'zydent Rzc;czypo:,;poEtej w Poznaniu.

Z pnrytn Prezyt1enta Rzeczypm'puJit.ej w Poznaniu.

Odznaka pułkowa 55. poznail-.kicgo pułku pil rhocY dla miasta Pozlla:)ia.

Prem.1owanie okien wystawowych w Poznaniu.

Prz '{.iw rozf'l'\vaniu \Yidkopol;;ki.

l\f i" c e ] l a,n {' a: Kun-y gazownicz(o. Kronika miesięcz:la: Z ruehu wydawniczego: Towalzystwo Iiłośnikó\\oudki:

14; 195 61 75 120 196 22ł 24 47, 62, 80, 122, 199, 227, 250 21, 47; 63, 82, 123, 159, 199, 251 M i a s t a P o z 11. a n i a: 21, 48, 64, 83, 124, 160, 200 .124, 160, 200, 228, 252

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1924.01.31 R.2 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry