NEOFICI WŚRÓD DAWNYCH MIESZCZAN POZNAŃSKICH 16rzy różnemi czasy (od I. 1577-1784) nabyli prawa obywatelstwa miejskiego w Poznaniu. *) Dawne miasta polskie nie przyjmowały do grona swych obywateli innych żydów, jak tylko ochrzczonych zwalniając ich nawet od opłaty za uzyskane prawo miejskie. **) Mało takich było jednak wogółe, nie wielu też ich widziano w Poznaniu, skoro w okresie przeszło dwuwiekowym zaledwie 17 chrzczonych żydów zostało mieszczanami poznańskiemi. Poprzybicrali oni sobie nazwiska polskie; uprawiają rozmaite rzemiosła, jakoż widzimy wśród nich: 2 krawców, pasamonnika, garncarza, introligatora, rzeźnika, kupca, płóeiennika. zresztą dziewięciu bez wymienionego zawodu. Pochodzenie tych neofitów przeważnie nie jest zaznaczone: co do dwuch powiedziano, że są z Krakowa, jeden z Lutomyśla. jeden 7 Radzynia na Podlasiu, przy trzech wyraźnie wspomniano', że są z Poznania. Czy i reszta rekrutowała się z żydów miejscowychorzec trudno. Są to więc w porządku chronologicznym: 1577 I. Tomasz Scheps, żyd chrzczony, przyjęty do liczby mIeszczan (stI. 25). 1604 I. J oannes Baptista, żyd chrzczony (stI. 103).

Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1923.01.31 R.1 Nr1

Czas czytania: ok. 3 min.

1024 I. Ignacy Wicira (tj. Wydra), żyd krakowski chrzczony (stI.

153).

10(55 I. Paweł Jakuszyński, żyd krakowski chrzczony (stI. 321).

1079 I. Jan Isawrocki, żyd poznański chrzczony (stI. 368).

1687 I. Jakób Nawrocki, neofita chrzczony (stI. 399).

1090 I. Wojciech (Albertus) Nawrocki, neofita (stI. 411).

170!) I. Wojciech (Albertus) Paszaiski. neofita, rzeźnik*) (stI. 443).

1700 I. Wojciech (Albertus) Nawrocki, neofita (stI. 40(5).

1719 I. J akób Jasiński, neofita .,z wiary żydowskiej na rzymskokatolicką nawrócony", (stI. 520).

*) Archiwum Państwowe w Poznaniu: Dey. Posnan, Varia N. 58, Album civitatis Posnaniae (w tekście podajemy tylko liczby stron). **) Ptaśnik. Obywatelstwo miejskie w dawnej Polsce (Przegl. Warsj.

X. 2 stI. 153).

***) Już w wiekach średnich miasta pobierają, zamiast taksy, od nowoprzyjętyeh do prawa miejskiego - broń (łuki, strzelby). Ów Paszaiski został zwolniony od obowiązku dania strzelby (sclopetum), którą mu darowano z racji nawrócenia się (ex ratione religionis). Podobnie już w XV. wieku w Krakowie zwolniono pewnego neofitę od dania kuszy, również z pobudki wyznaniowej (propter Deum) (K. Kaczmarczyk Księga przyjęć io prawa miej. w Krakowie, str. 144).

KRONIKA MIASTA POZNANIA

1738 I. Stanisław Stalecki, neofita, kupiec, w Poznaniu chrzczony (str. 590).

1742 I. Józef Feliks WronieckL neofita, towarzysz krawiecki (str.

596) .

1743 r Wojciech (Albertus) Dolski, towarzysz pasamonniczy (str.

598).

1761 I. Piotr Krysztofowicz, neofita, towarzysz introligatorski, ni dcm z Poznania (str. 640). 1766 I. Józef Przybylski, towarzysz płócienniczy, neofita (str. 663).

1770 I. Antoni Malinowi (sic), neofita, towarzysz krawiecki, rodem z m. Radzynia na Podlasiu (str. (677). 1784 I. Franciszek Majeski (sic), neofita., z Lutomyśla (de oppiuo Lutomiesi?) towarzysz garncarski (str. 729).

Dr. L. B i a ł k o w s k i.

DZIAŁ B lEŻĄCY.

KRONIKA MIESIĘCZNA.

(Styczeń 1923).

W ratuszu dokonano spolszczenia godeł i napisów z wyjątkiem nielicznych a drobnych. Pracę tę rozpoczęto już w I. 1922 systematycznie. Przy sposobności tej poczyniono małe naprawy. Usunięto niektóre napisy historycznie nieuzasadnione . Przewidziane je-! przemianowanie sal ratuszowych. - Pracami kierował radca miejski p. Kuciński, który ściślejszy ich opis poda w "Kronice". Prezydent miasta p. Rataj ski ofiarował miastu portret poety Jana Kasprowicza pędzla prof. Fryderyka Pautscha. Obraz ten umieszczony chwilowo w przedpokoju prezydjalnym, przeznaczony jest dla sali posiedzeń Rady Miejskiej. Rozpisany w I. 1922 konkurs na przemianę Placu Wolności został rozstrzygnięty. Prace konkursowe, nadesłane w liczbie pokaźnej, wystawiono do przeglądu publicznego w salonie Towa rzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. N agrodę za wzgl. najlepszy projekt otrzymał p. arch. Sawicki z Poznania. Przeistoczenie placu podjęte będzie niebawem. Magistrat wszczął przygotowania w celu wydania zbioru sta tut ów miejskich w języku polskim.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1923.01.31 R.1 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry