KRO MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1923.01.31 R.1 Nr1

Czas czytania: ok. 3 min.

MIESIĘCJSNIK POŚWIĘCONY SPRAWOM KULTURALNYM STOI,. M. POZNANIA.

REDAKCJA : ŻY(iMHNT ZAt-BWSKf. KAZIMI VMV urOINSKI Dl!. ANDRZEJ WOJTKOWSKł.

ROCZNIK 1923.

NAKŁADEM MAGISTRAlT STÓŁ. M. 1>( iz\ANIA l.

WOA.4H> Z a I e w s k i, Zygmunt: Dla czego? !) z i a l h i si. o r y c zll y.

B i a ł k o w s ki, Dr. 1..: Neofici wśród iktwnyeh mieszczan poznunskicli. (' 7 a s 7., Dr. Stanisław: ('wag' kilka do historji Bractwa Strzeleckiego w Poznaniu. G ł o w a c ki, Dr. Zygmunt: wych v. Poznaniu. Gumowski, Dr. Marjan: (zaniki l wskiego.

Ił o z. a k o w ski. K. Prof. Dr. W.:

Zarys historji rozwoju targów zbożo65, 107 Płyta gro).owa z XVI. wieku biskupa 173

Arcybiskup Dunin a lyeeumteologiczne w Poznaniu. K a c 7 li a l c z y k, Kazimierz: W kwestji sadu koinisarskiego sześciu miast w Poznaniu.

( I p i e ń s ki. Henryk: Z dawnych recenzyj o Moniuśzce l' a j z d e r ski. Dr. Nikodem: W sprawie pomnika biskupa Ozarnkowskiego R u c i ń s ki, Kaźmierz: , Bar\ \ \ miasta Poznania.

Woj t k o w s k i, Andrzej : Udział Poznania i Wielkopolski w po wstaniu 1830/81 r N owe przyczynki do życiorysu Karola Marcinkowskiego Nieznane szczegół)' z działalności Karola Marcinkowskiego w poznańskiej radzie miejskiej. Dodatek do nr. N oc z l na i' stycznia 1843 r. w kaplicy królów Mieczysława i Bolesława \\1 Poznaniu. Listy Marcinkowskiego, donoszące o wyjeździe do Pakosławia.

Z a l e w s ki, Zygmunt: Atak na twierdze, poznańska Statut prawa porządkowego z. r. 1462.

Protokuły Rady Miejskiej w Poznaniu o Dr.

kowskim. Masoneria narodowa w Poznaniu.

Z ksiąg obywatelstwa.

Rezultat v rz.rlów niemieckich w Poznaniu.

.1 marca 1846.

54, Karolu Marcin

145,

D v. i a ł b i e ż ą c y.

A r t y kuł y. * ( h y b i ń s ki, Al e ks an de r: Poznania.

Rzeka Warta i jej znaczenie dla miasta 116, 133 237

23') 20

2i 161 205 209 Przejęcie N aramowic przez miasto. 79 Wokoło placu Wolności. fU K. t rki u, Stanisław: O estetykę reklamy. 15ft Uwagi na temat ustawy o rozbudowie miast. 241 Koł o w i e .; A n ( o n i: Rozbudowa wodociągów miejskich w Poznaniu 190 7, a l e w s k i, Zygmunt, Obliczanie wskaźników drożyźńianych. 56 Pierwszy Grób Zasłużonych. 150 W sprawie mianownictwa ulic. 195 N ad mogiłą pierwszego rektora Uniwersytetu Poznańskiego śp. Heljodora Święcickiego. 215 Głosy o .. Kronice'. 246 Jl i s i e l l a ii e a: Zniesienie rbrtyfikae.yj i ograniczeń w obozie warownym Poznań. 34 Par" Poznański. 35, 61 Z pobyty gen. Sikorskiego, prezesa Rady Ministrów. v\ Poznaniu. Z.. Wielki Poznań.

Powrót szkoły na łono oj czyste.

2(5 21C

KrO i; i k a m i e s i ę c z n a : 16. 36, 61, 85, 125, 142, 157, 200, 220. 244 Zrui hu wydawniczego: 37,62,86,127,158,201,221,244 Towarzystwo Miłośników miasta Poznania 17,37,63,87,

128, X " t a t k i 88, 128, 144, U wag ą: Spisy imienne oraz rzeczowo-orjentacyjne w tycznym, projektowane sa w okresach :!-lctnicji. czony być ma do rocznika 102r>.

144, 204, 224, 246 160, 208, 224, 248 układzie alfabePierwszy dołą

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1923.01.31 R.1 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry